Ban Giám hiệu

STT Họ tên Chức vụ Ảnh
1

PGS. TS. Chu Kỳ Sơn

Điện thoại: +84-24 3868 2470
Email: son.chuky@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Công nghệ Thực phẩm
Bí thư Đảng ủy - Hiệu Trưởng PGS. TS. Chu Kỳ Sơn
2

PGS. TS. La Thế Vinh


Email: vinh.lathe1@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Công nghệ Vô cơ và Dinh dưỡng cây trồng
Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Hiệu trưởng PGS. TS. La Thế Vinh
3

PGS. TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết


Email: tuyet.nguyenthianh@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Năng lượng, Môi trường và Biến đổi khí hậu
Phó Hiệu trưởng PGS. TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết
4

PGS. TS. Nguyễn Hồng Liên


Email: lien.nguyenhong@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Công nghệ Hóa dầu và Khí
Phó Hiệu trưởng PGS. TS. Nguyễn Hồng Liên

Khoa Hóa học

STT Họ tên Chức vụ Ảnh
1

PGS. TS. Nguyễn Xuân Trường


Email: truong.nguyenxuan@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: NCM Hóa Phân tích
Trưởng Khoa Hóa học PGS. TS. Nguyễn Xuân Trường
2

PGS. TS. Vũ Anh Tuấn


Email: tuan.vuanh@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: NCM Hóa phân tích
Phó trưởng Khoa PGS. TS. Vũ Anh Tuấn
3

PGS. TS. Trần Thị Minh


Email: minh.tranthi@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: NCM Hóa hữu cơ
Phó trưởng Khoa, Giảng viên cao cấp PGS. TS. Trần Thị Minh
4

PGS. TS. Nguyễn Ngọc Tuệ


Email: tue.nguyenngoc@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: NCM Hóa lý thuyết và Hóa lý
Giảng viên Cao cấp
Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo liên tục
PGS. TS. Nguyễn Ngọc Tuệ
5

PGS. TS. Trịnh Xuân Anh


Email: anh.trinhxuan@hust.edu.vn
Phó TGĐ BK-Holdings
Giám đốc công ty BK-Contech
PGS. TS. Trịnh Xuân Anh
6

PGS.TS. Nguyễn Trọng Nghĩa


Email: nghia.nguyentrong@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Hóa lý thuyết và Hóa lý
Giảng viên Cao cấp PGS.TS. Nguyễn Trọng Nghĩa
7

ThS. Trương Dực Đức


Email: duc.truongduc@hust.edu.vn
Giảng viên
Nghiên cứu viên
ThS. Trương Dực Đức
8

TS. Nguyễn Văn Nghĩa


Email: nghia.nguyenvan@hust.edu.vn
Giảng viên
Nghiên cứu viên
TS. Nguyễn Văn Nghĩa
9

PGS. TS. Nghiêm Thị Thương

Điện thoại:0988265825
Email: thuong.nghiemthi@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: NCM Hóa lý thuyết và Hóa lý
Giảng viên PGS. TS. Nghiêm Thị Thương
10

TS. Trần Quang Tùng


Email: tung.tranquang@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: NCM Hóa phân tích
Giảng viên TS. Trần Quang Tùng
11

PGS.TS. Phạm Văn Tiến


Email: tien.phamvan@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: NCM Hóa lý thuyết và Hóa lý
Giảng viên PGS.TS. Phạm Văn Tiến
12

TS. Lê Diệu Thư


Email: thu.ledieu@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: NCM Hóa vô cơ và Vật liệu tiên tiến
Giảng viên TS. Lê Diệu Thư
13

TS. Phan Văn Hòa


Email: hoa.phanvan@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: NCM Hóa vô cơ và Vật liệu tiên tiến
Giảng viên TS. Phan Văn Hòa
14

PGS. TS. Phan Trung Nghĩa


Email: nghia.phantrung@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: NCM Hóa Vô cơ và Vật liệu tiên tiến
Giảng viên PGS. TS. Phan Trung Nghĩa
15

PGS. TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai


Email: mai.nguyenthituyet1@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: NCM Hóa lý thuyết và Hóa lý
Giảng viên PGS. TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai
16

PGS. TS. Trần Thượng Quảng


Email: quang.tranthuong@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: NCM Hóa Hữu cơ
Giảng viên Cao cấp
Phó Giám đốc Trung tâm Điện tử Y sinh
PGS. TS. Trần Thượng Quảng
17

PGS.TS Trần Thu Hương


Email: huong.tranthu@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: NCM Hóa Hữu cơ
Giảng viên Cao cấp PGS.TS Trần Thu Hương
18

TS.DS Nguyễn Văn Thông


Email: thong.nguyenvan@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: NCM Hóa Hữu cơ
Giảng viên TS.DS Nguyễn Văn Thông
19

TS. Lê Văn Dương


Email: duong.levan@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: NCM Hóa Hữu cơ
Giảng viên TS. Lê Văn Dương
20

TS. Lê Huyền Trâm


Email: tram.lehuyen@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: NCM Hóa Hữu cơ
Giảng viên TS. Lê Huyền Trâm
21

TS. Nguyễn Thị Lan


Email: lan.nguyenthi@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: NCM Hóa vô cơ và Vật liệu tiên tiến
Giảng viên TS. Nguyễn Thị Lan
22

TS. Trần Thị Luyến


Email: luyen.tranthi@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: NCM Hóa vô cơ và Vật liệu tiên tiến
Giảng viên cơ hữu TS. Trần Thị Luyến
23

TS. Trần Thị Thu Huyền


Email: huyen.tranthithu@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: NCM Hóa vô cơ và Vật liệu tiên tiến
Giảng viên cơ hữu TS. Trần Thị Thu Huyền
24

TS. Nguyễn Ngọc Thịnh


Email: thinh.nguyenngoc@hust.edu.vn
Giảng viên TS. Nguyễn Ngọc Thịnh
25

PGS. TS. Trần Vĩnh Hoàng


Email: hoang.tranvinh@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: NCM Hóa vô cơ và Vật liệu tiên tiến
Giảng viên Cao cấp
Trưởng Nhóm chuyên môn
PGS. TS. Trần Vĩnh Hoàng
26

PGS.TS. Nguyễn Thu Hà


Email: ha.nguyenthu5@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: NCM Hóa lý thuyết và Hóa lý
Giảng viên cao cấp PGS.TS. Nguyễn Thu Hà
27

TS. Nguyễn Đức Trung

Điện thoại:0963140290
Email: trung.nguyenduc1@hust.edu.vn
Lecturer
Phó Bí Thư Đoàn Trường
TS. Nguyễn Đức Trung
28

GS.TS. Nguyễn Kim Ngà


Email: nga.nguyenkim@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Hóa Vô cơ và Vật liệu tiên tiến
Giảng viên cao cấp GS.TS. Nguyễn Kim Ngà
29

TS. Đặng Thanh Tùng

Điện thoại:0961495885
Email: tung.dangthanh@hust.edu.vn
Giảng viên TS. Đặng Thanh Tùng
30

PGS. TS. Trần Thị Thúy


Email: thuy.tranthi3@hust.edu.vn
Lecturer PGS. TS. Trần Thị Thúy
31

TS. Giang Thị Phương Ly


Email: ly.giangthiphuong@hust.edu.vn
Lecturer TS. Giang Thị Phương Ly
32

TS. Cao Hồng Hà

Điện thoại:091 2373275
Email: ha.caohong@hust.edu.vn
Giảng viên TS. Cao Hồng Hà
33

TS. Nguyễn Thị Việt Thanh


Email: thanh.nguyenthiviet@hust.edu.vn
Giảng viên TS. Nguyễn Thị Việt Thanh
34

ThS Bùi Thị Thanh Bình


Email: binh.buithithanh@hust.edu.vn
Giảng viên ThS Bùi Thị Thanh Bình

Khoa Kỹ thuật Hóa học

STT Họ tên Chức vụ Ảnh
1

PGS. TS. Đặng Trung Dũng


Email: dung.dangtrung@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: NCM Điện hóa và tích trữ, chuyển đổi năng lượng
Trưởng Khoa PGS. TS. Đặng Trung Dũng
2

PGS. TS. Phan Thị Tố Nga


Email: nga.phanthito@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: NCM Công nghệ Hóa dầu và Khí
Phó Trưởng Khoa Kỹ thuật Hóa học PGS. TS. Phan Thị Tố Nga
3

TS. Nguyễn Đặng Bình Thành


Email: thanh.nguyendangbinh@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: NCM Máy và Thiết bị CN Hóa chất – Dầu khí
Phó Trưởng Khoa
Bí thư Chi bộ Máy Hóa
TS. Nguyễn Đặng Bình Thành
4

TS. Nguyễn Dương Định


Email: dinh.nguyenduong@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: NCM CN Vật liệu Silicat
Giảng viên TS. Nguyễn Dương Định
5

TS. Hồ Đức Cường


Email: cuong.hoduc@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: NCM CN Hóa Dược, Mỹ phẩm và BVTV
Giảng viên TS. Hồ Đức Cường
6

PGS. TS. Lê Thị Thu Hằng


Email: hang.lethithu@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: NCM Điện hóa và tích trữ, chuyển đổi năng lượng
Giảng viên PGS. TS. Lê Thị Thu Hằng
7

PGS.TS. Phạm Thanh Huyền


Email: huyen.phamthanh@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: NCM Công nghệ Hóa dầu và Khí
Giảng viên cao cấp
Trưởng ban Công tác Sinh viên
PGS.TS. Phạm Thanh Huyền
8

TS. Nguyễn Anh Vũ


Email: vu.nguyenanh@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: NCM Công nghệ Hóa dầu và Khí
Giám Đốc Trung tâm Kỹ thuật – Trường Hóa & Khoa học sự sống
Chủ tịch Công Đoàn Trường
TS. Nguyễn Anh Vũ
9

TS. Nguyễn Thị Thu Huyền

Điện thoại: 0916 833 409
Email: huyen.nguyenthithu@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: NCM Điện hóa và tích trữ, chuyển đổi năng lượng
Giảng viên TS. Nguyễn Thị Thu Huyền
10

ThS. Đặng Việt Anh Dũng


Nhóm chuyên môn: NCM Điện hóa và tích trữ, chuyển đổi năng lượng
GIảng viên ThS. Đặng Việt Anh Dũng
11

TS. Chu Thị Hải Nam


Email: nam.chuthihai@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: NCM Công nghệ Hóa dầu và Khí
Giảng viên TS. Chu Thị Hải Nam
12

PGS.TS. Văn Đình Sơn Thọ


Email: tho.vandinhson@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: NCM Công nghệ Hóa dầu và Khí
Giảng viên PGS.TS. Văn Đình Sơn Thọ
13

PGS.TS. Hoàng Thị Bích Thủy

Điện thoại:0912573910
Email: thuy.hoangthibich1@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: NCM Điện hóa và Tích trữ, Chuyển đổi năng lượng
Giảng viên
Trưởng nhóm chuyên môn Điện hóa và Tích trữ, Chuyển đổi năng lượng
PGS.TS. Hoàng Thị Bích Thủy
14

TS. Lê Thị Ánh


Email: anh.lethi@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: NCM Điện hóa và tích trữ, chuyển đổi năng lượng
Giảng viên TS. Lê Thị Ánh
15

PGS.TS. Trần Khắc Vũ


Email: Vu.trankhac@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: NCM CN Hóa Dược, Mỹ phẩm và BVTV
Giảng viên cao cấp PGS.TS. Trần Khắc Vũ
16

TS. Đinh Thị Phương Anh


Email: anh.dinhthiphuong@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: NCM CN Hóa Dược, Mỹ phẩm và BVTV
Giảng viên TS. Đinh Thị Phương Anh
17

TS. Lê Thị Thùy


Email: thuy.lethi@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: NCM CN Hóa Dược, Mỹ phẩm và BVTV
Giảng viên TS. Lê Thị Thùy
18

TS. Nguyễn Thị Thuỳ Mỵ


Email: my.nguyenthithuy@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: NCM CN Hóa Dược, Mỹ phẩm và BVTV
Giảng viên TS. Nguyễn Thị Thuỳ Mỵ
19

TS. Nguyễn Tuấn Anh


Email: anh.nguyentuan1@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: NCM CN Hóa Dược, Mỹ phẩm và BVTV
Giảng viên TS. Nguyễn Tuấn Anh
20

TS. Nguyễn Thị Minh Phương


Email: phuong.nguyenthiminh@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: NCM CN Giấy và Bao bì
Giảng viên TS. Nguyễn Thị Minh Phương
21

PGS.TS. Lê Quang Diễn


Email: dien.lequang@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: NCM CN Giấy và Bao bì
Giảng viên PGS.TS. Lê Quang Diễn
22

TS. Thái Đình Cường


Email: cuong.thaidinh@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: NCM CN Giấy và Bao bì
Giảng viên TS. Thái Đình Cường
23

TS. Nguyễn Hoàng Chung


Email: chung.nguyenhoang@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: NCM CN Giấy và Bao bì
Giảng viên TS. Nguyễn Hoàng Chung
24

PGS. TS Đặng Việt Hưng


Email: hung.dangviet@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: NCM CN Giấy và Bao bì
Giảng viên PGS. TS Đặng Việt Hưng
25

PGS. TS. Phan Huy Hoàng


Email: hoang.phanhuy@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: NCM CN Giấy và Bao bì
Giảng viên PGS. TS. Phan Huy Hoàng
26

TS. Cao Thị Mai Duyên


Email: duyen.caothimai@hust.edu.vn
Giảng viên TS. Cao Thị Mai Duyên
27

TS. Đặng Thị Tuyết Ngân


Email: ngan.dangthituyet@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: NCM Kỹ thuật quá trình
Giảng viên TS. Đặng Thị Tuyết Ngân
28

PGS.TS. Đỗ Xuân Trường


Email: truong.doxuan@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: NCM Kỹ thuật quá trình
Giảng viên PGS.TS. Đỗ Xuân Trường
29

PGS. TS. Trần Trung Kiên


Email: kien.trantrung1@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: NCM Kỹ thuật quá trình
Giảng viên Cao cấp
Trưởng ban Ban Quản lý chất lượng
PGS. TS. Trần Trung Kiên
30

TS. Trần Vũ Tùng Lâm


Email: lam.tranvutung@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: NCM Kỹ thuật quá trình
Giảng viên TS. Trần Vũ Tùng Lâm
31

TS. Nghiêm Xuân Sơn


Email: son.nghiemxuan@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: NCM Kỹ thuật quá trình
Giảng viên TS. Nghiêm Xuân Sơn
32

PGS.TS. Nguyễn Minh Tân


Email: tan.nguyenminh@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: NCM Kỹ thuật quá trình
Giảng viên PGS.TS. Nguyễn Minh Tân
33

TS. Nguyễn Thị Thu Huyền


Email: huyen.nguyenthithu2@hust.edu.vn
Giảng viên TS. Nguyễn Thị Thu Huyền
34

TS. Nguyễn Văn Xá


Email: xa.nguyenvan@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: NCM Kỹ thuật quá trình
Giảng viên TS. Nguyễn Văn Xá
35

TS. Phùng Lan Hương


Email: huong.phunglan@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: NCM Kỹ thuật quá trình
Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Đại học, Trưởng Ban nữ công Công đoàn Đại học
Giám đốc đối ngoại – BK-Holdings
TS. Phùng Lan Hương
36

PGS. TS. Nguyễn Hồng Liên


Email: lien.nguyenhong@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: NCM Công nghệ Hóa dầu và Khí
Phó Hiệu trưởng PGS. TS. Nguyễn Hồng Liên
37

TS. Nguyễn Ngọc Mai


Email: mai.nguyenngoc@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: NCM Máy và Thiết bị CN Hóa chất – Dầu khí
Giảng viên TS. Nguyễn Ngọc Mai
38

TS. Nguyễn Trung Dũng


Email: dung.nguyentrung@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: NCM Máy và Thiết bị CN Hóa chất – Dầu khí
Giảng viên TS. Nguyễn Trung Dũng
39

TS. KTS. Phan Viêt Toàn


Email: toan.phanviet@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: NCM Máy và Thiết bị CN Hóa chất – Dầu khí
Giảng viên TS. KTS. Phan Viêt Toàn
40

TS. Nguyễn Công Bằng


Email: bang.nguyencong@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: NCM Máy và Thiết bị CN Hóa chất – Dầu khí
Giảng viên TS. Nguyễn Công Bằng
41

TS. Nguyễn Thành Đông


Email: dong.nguyenthanh1@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: NCM CN Vật liệu Silicat
Giảng viên TS. Nguyễn Thành Đông
42

TS. Đào Huy Toàn


Email: toan.daohuy@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: NCM CN Hóa Dược, Mỹ phẩm và Bảo vệ thực vật
Phó trưởng Văn phòng, Giảng viên
Bí thư Chi bộ Sinh viên
TS. Đào Huy Toàn
43

ThS. Quách Thị Phượng


Email: phuong.quachthi@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: NCM CN Vô cơ và Dinh dưỡng cây trồng
Giảng viên ThS. Quách Thị Phượng
44

Nguyễn Quang Bắc


Email: bac.nguyenquang@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: NCM CN Vô cơ và Dinh dưỡng cây trồng
Giảng viên Nguyễn Quang Bắc
45

TS. Bùi Thị Vân Anh


Email: anh.buithivan@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: NCM CN Vô cơ và Dinh dưỡng cây trồng
Giảng viên TS. Bùi Thị Vân Anh
46

TS. Vũ Thị Tần


Email: tan.vuthi@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: NCM CN Vô cơ và Dinh dưỡng cây trồng
Giảng viên TS. Vũ Thị Tần
47

PGS. TS. Vũ Hồng Thái


Email: thai.vuhong@hust.edu.vn
Giảng viên cao cấp PGS. TS. Vũ Hồng Thái
48

GS.TS. Lê Minh Thắng

Điện thoại:0989861975
Email: thang.leminh@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: NCM CN Hóa dầu và Khí
Giảng viên Cao cấp
Chủ tịch Hội đồng xây dựng chương trình đào tạo Kỹ thuật Hóa học
GS.TS. Lê Minh Thắng

Khoa KH&CN Môi Trường

STT Họ tên Chức vụ Ảnh
1

PGS. TS. Hoàng Thị Thu Hương


Email: huong.hoangthithu@hust.edu.vn
Trưởng Khoa PGS. TS. Hoàng Thị Thu Hương
2

PGS.TS. Đỗ Khắc Uẩn

Phó trưởng Khoa PGS.TS. Đỗ Khắc Uẩn
3

TS. Trần Thanh Chi


Email: chi.tranthanh@hust.edu.vn
Phó trưởng Khoa TS. Trần Thanh Chi
4

PSG.TS. Nghiêm Trung Dũng


Email: dung.nghiemtrung@hust.edu.vn
Giảng viên PSG.TS. Nghiêm Trung Dũng
5

TS. Nguyễn Phạm Hồng Liên

Giảng viên TS. Nguyễn Phạm Hồng Liên
6

KS. Nguyễn Lê Hằng


Email: hang.nguyenle@hust.edu.vn
Kỹ thuật viên KS. Nguyễn Lê Hằng
7

TS. Nguyễn Thị Lan Phương


Email: phuong.nguyenthilan@hust.edu.vn
Giảng viên TS. Nguyễn Thị Lan Phương
8

TS. Nguyễn Thị Thu Hương


Email: huong.nguyenthithu@hust.edu.vn
Giảng viên TS. Nguyễn Thị Thu Hương
9

TS. Nguyễn Thủy Chung


Email: chung.nguyenthuy@hust.edu.vn
Giảng viên TS. Nguyễn Thủy Chung
10

ThS. Nguyễn Thúy Nga


Email: nga.nguyenthuy@hust.edu.vn
Giảng viên ThS. Nguyễn Thúy Nga
11

ThS. Phạm Thu Phương


Email: phuong.phamthu@hustedu.vn
Giảng viên ThS. Phạm Thu Phương
12

ThS. Tôn Thu Giang


Email: giang.tonthu@hust.edu.vn
Giảng viên ThS. Tôn Thu Giang
13

TS. Trần Lệ Minh


Email: minh.tranle@hust.edu.vn
Giảng viên TS. Trần Lệ Minh
14

ThS. Trần Ngọc Tân


Email: tan.tranngoc@hust.edu.vn
Giảng viên ThS. Trần Ngọc Tân
15

TS. Trần Phương Hà


Email: ha.tranphuong@hust.edu.vn
Giảng viên TS. Trần Phương Hà
16

PGS.TS. Lý Bích Thủy


Email: thuy.lybich@hust.edu.vn
Giảng viên PGS.TS. Lý Bích Thủy
17

PSG.TS. Văn Diệu Anh


Email: anh.dieuvan@hust.edu.vn
Giảng viên PSG.TS. Văn Diệu Anh
18

TS. Võ Thị Lệ Hà


Email: ha.vothile@hust.edu.vn
Giảng viên TS. Võ Thị Lệ Hà
19

TS. Vũ Kiêm Thủy


Email: thuy.vukiem@hust.edu.vn
Giảng viên TS. Vũ Kiêm Thủy
20

ThS. Vũ Minh Trang


Email: trang.vuminh@hust.edu.vn
Giảng viên ThS. Vũ Minh Trang
21

TS. Vũ Ngọc Thủy


Email: thuy.vungoc@hust.edu.vn
Giảng viên TS. Vũ Ngọc Thủy
22

TS. Đặng Minh Hằng


Email: hang.dangminh@hust.edu.vn
Giảng viên TS. Đặng Minh Hằng
23

PGS.TS. Đặng Xuân Hiển


Email: hien.dangxuan@hust.edu.vn
Giảng viên PGS.TS. Đặng Xuân Hiển
24

ThS. Đào Duy Nam


Email: nam.daoduy@hust.edu.vn
Giảng viên ThS. Đào Duy Nam
25

TS. Đinh Quang Hưng


Email: hung.dinhquang@hust.edu.vn
Giảng viên TS. Đinh Quang Hưng
26

TS. Hà Vĩnh Hưng

Giảng viên TS. Hà Vĩnh Hưng
27

PGS.TS. Đoàn Thị Thái Yên


Email: yen.doanthithai@hust.edu.vn
Giảng viên PGS.TS. Đoàn Thị Thái Yên
28

PGS.TS. Nguyễn Đức Quảng


Email: quang.nguyenduc@hust.edu.vn
Giảng viên PGS.TS. Nguyễn Đức Quảng

Khoa Kỹ thuật Thực Phẩm


Email:sbft@hust.edu.vn
Điện thoại:+84-24 3868 0120
STT Họ tên Chức vụ Ảnh
1

PGS. TS. Nguyễn Thị Minh Tú

Điện thoại: +84-24 3868 0120
Email: tu.nguyenthiminh@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: NCM Quản lý chất lượng
Trưởng khoa Khoa Kỹ thuật Thực phẩm PGS. TS. Nguyễn Thị Minh Tú
2

TS. Nguyễn Tiến Cường

Điện thoại: +84-24 3868 0119
Email: cuong.nguyentien1@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Công nghệ Thực phẩm
Phó Trưởng khoa TS. Nguyễn Tiến Cường
3

PGS. TS. Vũ Thu Trang

Điện thoại: +84-24 3868 0119
Email: trang.vuthu@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Công nghệ Thực phẩm
Phó Trưởng khoa PGS. TS. Vũ Thu Trang
4

PGS. TS. Hồ Phú Hà

Điện thoại: +84-24 3868 0119
Email: ha.hophu@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Công nghệ Thực phẩm
Giảng viên cao cấp PGS. TS. Hồ Phú Hà
5

TS. Nguyễn Thị Hạnh

Điện thoại: +84-24 3868 0119
Email: hanh.nguyenthi@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Công nghệ Thực phẩm
Giảng viên chính TS. Nguyễn Thị Hạnh
6

TS. Nguyễn Văn Hưng

Điện thoại: +84-24 3868 0119
Email: hung.nguyenvan@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Công nghệ Thực phẩm
Giảng viên TS. Nguyễn Văn Hưng
7

PGS. TS. Lương Hồng Nga

Điện thoại: +84-24 3868 0119
Email: nga.luonghong@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Công nghệ Thực phẩm
Giảng viên cao cấp PGS. TS. Lương Hồng Nga
8

TS. Nguyễn Chính Nghĩa

Điện thoại: +84-4 3868 0119
Email: nghia.nguyenchinh@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Công nghệ Thực phẩm
Giảng viên, Bí thư Đoàn Thanh niên Trường TS. Nguyễn Chính Nghĩa
9

PGS. TS. Phan Thanh Tâm

Điện thoại: +84-24 3868 0118
Email: tam.phanthanh@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Công nghệ Thực phẩm
Giảng viên cao cấp PGS. TS. Phan Thanh Tâm
10

TS. Nguyễn Hải Vân

Điện thoại: +84-4 3868 0119
Email: van.nguyenhai@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Công nghệ Thực phẩm
Giảng viên TS. Nguyễn Hải Vân
11

ThS. Lê Ngọc Cương

Điện thoại: +84-24 3868 2458
Email: cuong.lengoc1@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Quá trình và Thiết bị CNSH & CNTP
Giảng viên ThS. Lê Ngọc Cương
12

TS. Nguyễn Ngọc Hoàng

Điện thoại: +84-24 3868 2458
Email: hoang.nguyenngoc@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Quá trình và Thiết bị CNSH & CNTP
Giảng viên chính TS. Nguyễn Ngọc Hoàng
13

ThS. Phạm Thanh Hương

Điện thoại: +84-24 3868 2458
Email: huong.phamthanh@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Quá trình và Thiết bị CNSH & CNTP
Giảng viên ThS. Phạm Thanh Hương
14

ThS. Phan Minh Thụy

Điện thoại: +84-24 3868 2458
Email: huy.phanminh@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Quá trình và Thiết bị CNSH & CNTP
Giảng viên ThS. Phan Minh Thụy
15

PGS. TS. Cung Thị Tố Quỳnh

Điện thoại: +84-24 3868 2453
Email: quynh.cungto@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Quản lý Chất lượng
Giảng viên cao cấp PGS. TS. Cung Thị Tố Quỳnh
16

TS. Vũ Hồng Sơn

Điện thoại: +84-24 3868 0120
Email: son.vuhong@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Quản lý Chất lượng
Giảng viên chính TS. Vũ Hồng Sơn
17

PGS. TS. Nguyễn Thị Thảo

Điện thoại: +84-24 3868 0120
Email: thao.nguyenthi@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Quản lý Chất lượng
Giảng viên cao cấp PGS. TS. Nguyễn Thị Thảo
18

TS. Hoàng Quốc Tuấn

Điện thoại: 0972943999
Email: tuan.hoangquoc@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Quản lý Chất lượng
Giảng viên chính TS. Hoàng Quốc Tuấn
19

TS. Đỗ Thị Yến

Điện thoại: +84-24 38682470
Email: yen.dothi@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Công nghệ Thực phẩm
Giảng viên chính TS. Đỗ Thị Yến
20

ThS. Lê Tuấn Phúc

Điện thoại: +84 387 885 880
Email: phuc.letuan@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Quản lý chất lượng
Giảng viên ThS. Lê Tuấn Phúc

Khoa Kỹ thuật Sinh học

STT Họ tên Chức vụ Ảnh
1

PGS. TS. Trương Quốc Phong


Nhóm chuyên môn: Sinh học Phân tử và Tế bào
Trưởng Khoa PGS. TS. Trương Quốc Phong
2

PGS. TS. Nguyễn Lan Hương

Điện thoại: +84-24 3868 2470
Email: huong.nguyenlan@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Sinh học Phân tử và Tế bào
Phó trưởng khoa PGS. TS. Nguyễn Lan Hương
3

PGS. TS. Phạm Tuấn Anh

Điện thoại: +84-24 3868 2452
Email: anh.phamtuan2@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Công nghệ Vi sinh vật
Phó trưởng khoa PGS. TS. Phạm Tuấn Anh
4

TS. Nguyễn Trường Giang

Điện thoại: +84-24 3868 2453
Email: giang.nguyentruong1@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Sinh học Phân tử và Tế bào
Giảng viên TS. Nguyễn Trường Giang
5

PGS.TS. Lê Thanh Hà

Điện thoại: +84-24 3868 2453
Email: ha.lethanh@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Công nghệ Vi sinh vật
Giảng viên cao cấp PGS.TS. Lê Thanh Hà
6

TS.Lê Tuân

Điện thoại: +84-24 3868 2470
Email: tuan.le1@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Hóa sinh
Giảng viên TS.Lê Tuân
7

GS. TS. Nguyễn Văn Cách

Điện thoại: +84-24 3868 2452
Email: cach.nguyenvan@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Công nghệ Vi sinh vật
Giảng viên cao cấp GS. TS. Nguyễn Văn Cách
8

TS. Đỗ Biên Cương

Điện thoại: +84-24 3868 2452
Email: cuong.dobien@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Hóa sinh
Giảng viên TS. Đỗ Biên Cương
9

PGS. TS. Trần Liên Hà

Điện thoại: +84-24 3869 2764
Email: ha.tranlien@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Công nghệ Vi sinh vật
Giảng viên cao cấp PGS. TS. Trần Liên Hà
10

TS. Đàm Thúy Hằng

Điện thoại: +84-24 3868 2452
Email: hang.damthuy1@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Sinh học Phân tử và Tế bào
Giảng viên TS. Đàm Thúy Hằng
11

TS. Nguyễn Thanh Hòa

Điện thoại: +84-24 3868 2452
Email: hoa.nguyenthanh@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Công nghệ Vi sinh vật
Giảng viên TS. Nguyễn Thanh Hòa
12

TS. Lê Quang Hòa

Điện thoại: +84-24 36231 457
Email: hoa.lequang@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Hóa sinh
Giảng viên TS. Lê Quang Hòa
13

TS.Nguyễn Tiến Thành

Điện thoại: +84-24 36231457/+84943459843
Email: thanh.nguyentien@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Hóa sinh
Giảng viên chính TS.Nguyễn Tiến Thành

Trung tâm Kỹ thuật

STT Họ tên Chức vụ Ảnh
1

TS. Nguyễn Anh Vũ


Email: vu.nguyenanh@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Công nghệ Hóa dầu và Khí
Giám Đốc Trung tâm Kỹ thuật
Chủ tịch Công đoàn Trường Hóa và Khoa học Sự sống
TS. Nguyễn Anh Vũ
2

TS. Nguyễn Thị Thu Hiền


Email: hien.nguyenthithu@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Khoa học môi trường
Phó Giám Đốc Trung tâm Kỹ thuật TS. Nguyễn Thị Thu Hiền
3

GVC. TS. Nguyễn Đức Trung

Điện thoại: +84-24 3868 2458
Email: trung.nguyenduc@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Quá trình và Thiết bị CNSH & CNTP
Phó GĐ Trung tâm kỹ thuật GVC. TS. Nguyễn Đức Trung
4

KS. Nguyễn Thị Hoàng Mai

Điện thoại: +84-24 3868 2452
Email: mai.nguyenthihoang@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Công nghệ Vi sinh vật
Cán bộ kỹ thuật KS. Nguyễn Thị Hoàng Mai
5

TS. Phùng Thị Thủy

Điện thoại: +84-24 3868 2452
Email: thuy.phungthi@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Hóa Sinh
Cán bộ kỹ thuật TS. Phùng Thị Thủy
6

ThS. Lê Thị Lan Chi

Điện thoại: +84-24 36231 457
Email: chi.lethilan@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Hóa Sinh
Cán bộ Kỹ thuật ThS. Lê Thị Lan Chi
7

Th.S Lã Thị Quỳnh Như

Điện thoại: +84-24 36231457
Email: nhu.lathiquynh@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Sinh học Phân tử và Tế bào
Cán bộ kỹ thuật Th.S Lã Thị Quỳnh Như
8

ThS. Lê Thị Huyền

Điện thoại: +84-24 3868 2452
Email: huyen.lethi@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Hóa sinh
Cán bộ Kỹ thuật ThS. Lê Thị Huyền
9

ThS. Bùi Uyển Diễm

Điện thoại: +84-243868 2470
Email: diem.buiuyen@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Công nghệ Thực phẩm
Cán bộ kỹ thuật ThS. Bùi Uyển Diễm
10

CN. Nguyễn Ngọc Viễn

Điện thoại: +84-24 38682470
Email: vien.nguyenngoc@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Công nghệ Thực phẩm
Cán bộ kỹ thuật CN. Nguyễn Ngọc Viễn
11

ThS. Phạm Thị Quỳnh

Điện thoại: +84-24 3868 2453
Email: quynh.phamthi@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Công nghệ Vi sinh vật
Cán bộ Kỹ thuật ThS. Phạm Thị Quỳnh
12

ThS. Nguyễn Thị Hoài Đức

Điện thoại: +84-24 3868 0118
Email: duc.nguyenthihoai@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Công nghệ Thực phẩm
Cán bộ kỹ thuật ThS. Nguyễn Thị Hoài Đức
13

ThS. Nguyễn Tuấn Linh

Điện thoại: +84-24 3868 2458
Email: linh.nguyentuan@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Quá trình và Thiết bị CNSH & CNTP
Cán bộ kỹ thuật ThS. Nguyễn Tuấn Linh
14

ThS. Nguyễn Thị Lan Anh

Điện thoại: +84-24 3868 0120
Email: anh.nguyenthilan@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Quản lý Chất lượng
Cán bộ kỹ thuật ThS. Nguyễn Thị Lan Anh
15

ThS. Nguyễn Tiến Huy

Điện thoại: 0989098182
Nhóm chuyên môn: Quản lý Chất lượng
Cán bộ Kỹ thuật ThS. Nguyễn Tiến Huy
16

ThS. Mai Văn Võ


Email: vo.maivan@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Công nghệ Vật liệu Silicat
Cán bộ kỹ thuật ThS. Mai Văn Võ
17

ThS. Nguyễn Tuấn Anh

Điện thoại:0932316122
Email: anh.nguyentuan2@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Điện hóa và tích trữ, chuyển đổi năng lượng
Cán bộ kỹ thuật ThS. Nguyễn Tuấn Anh
18

Nguyễn Thế Dương

Điện thoại:0975778456
Email: duong.nguyenthe@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Công nghệ Vô cơ và Dinh dưỡng cây trồng
Cán bộ kỹ thuật Nguyễn Thế Dương
19

Huỳnh Thu Sương

Điện thoại:0985 121277
Email: suong.huynhthu@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Công nghệ Vô cơ và Dinh dưỡng cây trồng
Cán bộ kỹ thuật Huỳnh Thu Sương
20

ThS. Đoàn Thị Hiền

Điện thoại:0988903280
Email: hien.doanthi@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Công nghệ Hóa dược, Mỹ phẩm và Bảo vệ thực vật
Cán bộ kỹ thuật ThS. Đoàn Thị Hiền
21

ThS. Đinh Thị Thu Hiền


Email: hien.dinhthithu@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Hóa Hữu cơ
Cán bộ kỹ thuật ThS. Đinh Thị Thu Hiền
22

ThS. Ninh Thị Phương

Điện thoại:037 979 8393
Email: phuong.ninhthi@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Hóa Hữu cơ
Cán bộ kỹ thuật ThS. Ninh Thị Phương
23

ThS. Nguyễn Thị Minh Thu

Điện thoại:038 446 2648
Email: thu.nguyenthiminh@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Hóa Hữu cơ
Cán bộ kỹ thuật ThS. Nguyễn Thị Minh Thu
24

Ths. Vương thị Bích Hiên

Điện thoại:0912 884 664
Email: hien.vuongthibich@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Hoá lý thuyết và Hóa lý
Cán bộ kỹ thuật Ths. Vương thị Bích Hiên
25

TS. Trần Thanh Hoài


Email: hoai.tranthanh@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Hoá lý thuyết và Hóa lý
Cán bộ kỹ thuật TS. Trần Thanh Hoài
26

ThS. Vũ Thị Hồng Ân


Email: an.vuthihong@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Hóa Phân tích
Cán bộ kỹ thuật ThS. Vũ Thị Hồng Ân
27

ThS. Nguyễn Ngọc Hưng


Email: hung.nguyenngoc@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Hóa Phân tích
Cán bộ kỹ thuật ThS. Nguyễn Ngọc Hưng
28

ThS. Nguyễn Lê-Huy


Email: huy.nguyenle@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Hóa Phân tích
Cán bộ kỹ thuật ThS. Nguyễn Lê-Huy
29

Đỗ Hồng Quân


Email: quan.dohong1@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Hóa Phân tích
Cán bộ kỹ thuật Đỗ Hồng Quân
30

Phí Thị Thúy Hồng


Email: hong.phithithuy@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Hóa Vô cơ và Vật liệu tiên tiến
Cán bộ kỹ thuật Phí Thị Thúy Hồng
31

Bùi Doãn Huấn


Email: huan.buidoan@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Hóa Vô cơ và Vật liệu tiên tiến
Cán bộ kỹ thuật Bùi Doãn Huấn
32

CN. Trần Thị Thu Huyền


Email: huyen.tranthithu1@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Hóa Vô cơ và Vật liệu tiên tiến
Cán bộ kỹ thuật CN. Trần Thị Thu Huyền
33

TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai

Điện thoại:0386792071
Email: mai.nguyenthituyet@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Hóa Vô cơ và Vật liệu tiên tiến
Cán bộ kỹ thuật TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai
34

ThS. Tống Thị Hoàng Dương

Điện thoại:0903259294
Email: duong.tongthihoang@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Máy và Thiết bị Công nghiệp Hóa chất – Dầu khí
Cán bộ kỹ thuật ThS. Tống Thị Hoàng Dương
35

Nguyễn Thị Mai Hoa


Email: hoa.nguyenthimai@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Kỹ thuật quá trình
Cán bộ kỹ thuật Nguyễn Thị Mai Hoa
36

TS. Phùng Thị Anh Minh

Điện thoại:0912.598.538
Email: minh.phungthianh@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Kỹ thuật quá trình
Cán bộ kỹ thuật TS. Phùng Thị Anh Minh
37

ThS. Hoàng Hữu Hiệp

Điện thoại:091 2026067
Email: hiep.hoanghuu@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Công nghệ Hóa dầu và Khí
Cán bộ kỹ thuật ThS. Hoàng Hữu Hiệp
38

ThS. Trần Ngọc Hưng

Điện thoại:0902 114 198
Email: hung.tranngoc@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Công nghệ Giấy và Bao bì
Cán bộ kỹ thuật ThS. Trần Ngọc Hưng
39

ThS. Dương Thị Thùy Linh

Điện thoại:091 2726862
Email: linh.duongthithuy@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Khoa học Môi trường
Cán bộ kỹ thuật ThS. Dương Thị Thùy Linh
40

KS. Nguyễn Hồng Nhung

Điện thoại:0912344455
Email: nhung.nguyenhong@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Khoa học Môi trường
Cán bộ kỹ thuật KS. Nguyễn Hồng Nhung
41

ThS. Phạm Thị Tuyết Nhung

Điện thoại:097 833 1676
Email: nhung.phamthituyet@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Khoa học Môi trường
Cán bộ kỹ thuật ThS. Phạm Thị Tuyết Nhung
42

Ths. Tô Lệ Thu

Điện thoại:0813342700
Email: thu.tole@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Công nghệ Môi trường
Cán bộ kỹ thuật Ths. Tô Lệ Thu
43

Th.S. Nguyễn Thị Hoài Đức

Điện thoại:0988098784
Email: duc.nguyenthihoai@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Công nghệ Thực phẩm
Cán bộ kỹ thuật Th.S. Nguyễn Thị Hoài Đức
44

ThS. Nguyễn Tuấn Linh

Điện thoại:0948535899
Email: linh.nguyentuan@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Quá trình và Thiết bị CNSH & CNTP
Cán bộ kỹ thuật ThS. Nguyễn Tuấn Linh
45

ThS. Nguyễn Thị Lan Anh

Điện thoại:0942080690
Email: anh.nguyenthilan@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Quản lý Chất lượng
Cán bộ kỹ thuật ThS. Nguyễn Thị Lan Anh
46

ThS. Nguyễn Tiến Huy


Email: huy.nguyentien@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Quản lý Chất lượng
Cán bộ kỹ thuật ThS. Nguyễn Tiến Huy

Văn phòng Trường

STT Họ tên Chức vụ Ảnh
1

TS. Phạm Ngọc Hưng

Điện thoại: +84-24 38682458
Email: hung.phamngoc@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Quá trình và Thiết bị CNSH & CNTP
Trưởng Văn phòng TS. Phạm Ngọc Hưng
2

TS. Đinh Quang Hưng


Email: hung.dinhquang@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Quản lý Môi trường
Phó trưởng Văn phòng TS. Đinh Quang Hưng
3

TS. Đào Huy Toàn


Email: toan.daohuy@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: CN Hóa Dược, Mỹ phẩm và Bảo vệ thực vật
Nhóm nghiên cứu: RnD Mỹ phẩm
Phó Trưởng Văn phòng TS. Đào Huy Toàn
4

ThS. Cao Thị Thanh Bình


Email: binh.caothithanh@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Chuyên viên mảng Tài chính, kế toán
Chuyên viên văn phòng ThS. Cao Thị Thanh Bình
5

CN. Cao Thị Minh Hải


Email: hai.caothiminh@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Chuyên viên mảng Tài chính, kế toán
Chuyên viên văn phòng CN. Cao Thị Minh Hải
6

ThS. Nguyễn Thị Ngân Hà


Email: ha.nguyenthingan@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Chuyên viên hành chính tổng hợp
Chuyên viên văn phòng ThS. Nguyễn Thị Ngân Hà
7

KS. Đàm Thúy Hằng


Email: hang.damthuy@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Chuyên viên mảng giáo vụ Đại học
Chuyên viên văn phòng KS. Đàm Thúy Hằng
8

Nguyễn Thương Hoài


Email: hoai.nguyenthuong@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Chuyên viên mảng giáo vụ Đại học và Sau đại học
Chuyên viên văn phòng Nguyễn Thương Hoài
9

Nguyễn Thị Ánh Hồng

Điện thoại:0975710757
Email: hong.nguyenthianh@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Chuyên viên mảng giáo vụ đại học và Văn thư
Chuyên viên văn phòng Nguyễn Thị Ánh Hồng
10

ThS. Nguyễn Thị Linh


Nhóm chuyên môn: Chuyên viên mảng giáo vụ đại học
Chuyên viên văn phòng ThS. Nguyễn Thị Linh
11

Trần Thị Lý


Email: ly.tranthi@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Chuyên viên mảng Tài chính, kế toán
Chuyên viên văn phòng Trần Thị Lý
12

Nguyễn Thị Hoàng Oanh


Email: oanh.nguyenthihoang1@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Chuyên viên mảng Tài chính, kế toán
Chuyên viên văn phòng Nguyễn Thị Hoàng Oanh
13

Phạm Thị Thu Thủy


Email: thuy.phamthithu@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Chuyên viên mảng giáo vụ Đại học và Sau đại học
Chuyên viên văn phòng Phạm Thị Thu Thủy
14

Lê Thị Minh Trang


Email: trang.lethiminh@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Chuyên viên mảng Tài chính, kế toán
Chuyên viên văn phòng Lê Thị Minh Trang
15

ThS. Phạm Thị Thu Trang

Điện thoại:0903 222 339
Email: trang.phamthithu@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Chuyên viên hành chính tổng hợp
Chuyên viên văn phòng ThS. Phạm Thị Thu Trang
Tìm kiếm cán bộ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây