Thông tin nhân sự

Họ tên: PGS. TS. Đặng Trung Dũng

Chức vụ: Trưởng Khoa

Thuộc đơn vị: Khoa Kỹ thuật Hóa học

Địa chỉ email: dung.dangtrung@hust.edu.vn

Nhóm chuyên môn: NCM Điện hóa và tích trữ, chuyển đổi năng lượng

Lý lịch khoa học

GIỚI THIỆU

Quá trình đào tạo

 • 2012: Tiến sĩ, Đại học Quốc gia Kyungpook, Hàn Quốc
 • 2006: Thạc sĩ khoa học, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam
 • 2003: Kỹ sư CN Hóa học, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam

Quá trình công tác                                   

 • 2014 – nay: Giảng viên, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam
 • 2012 - 2014: Nghiên cứu viên sau TS, Trung tâm WCU Nano Research Center, Đại học Yeungnam, Gyeongsan, Hàn Quốc
 • 2008 – 2012: Nghiên cứu sinh, Đại học Quốc gia Kyungpook, Hàn Quốc
 • 2003 – 2008: Giảng viên: Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam

Giảng Dạy

 • CH4156: Điện phân thoát kim loại, Kỹ thuật Hóa học
 • CH5305: Đồ án chuyên ngành kỹ sư điện hóa, Kỹ thuật Hóa học
 • CH5310: Điện hóa và xử lí môi trường, Kỹ thuật Hóa học
 • CH4152: Công nghệ mạ, Kỹ thuật Hóa học
 • CH7400: Điện hóa lý thuyết nâng cao, ThSKT
Hướng nghiên cứu
 • Tổng hợp vật liệu nano cho ứng dụng trong lĩnh vực hóa học và điện hóa: các vật liệu cấu trúc nano (Manganese oxides, Titanium oxides, Zero valent Iron Nanoparticles) ứng dụng cho xử lý, quan trắc môi trường và các hệ thống tích trữ năng lượng mới (ắc quy ion lithium, siêu tụ).
 • Chế tạo hệ thiết thị vi lưu cho ứng dụng trong công nghệ hóa học và điện hóa: mạ điện hóa hóa học Ag, Ni các chi tiết siêu nhỏ; thiết bị vi lưu trong tổng hợp vật liệu nano-micro (hydrogel, polymer, metal); thiết bị vi lưu trong phân tích hóa học.

Đề tài – Dự án

 • Đề tài hợp tác quốc tế (Asahi Glass Foundation– Nhật Bản), Green synthesis of zero valent iron nanoparticles for waste water treatment, Chủ nhiệm, 2023-2024.
 • Đề tài KHCN, dự án, cấp Nhà nước, Nghiên cứu chế tạo vi sợi có kích thước nano sử dụng phương pháp phun trong điện từ trường (electrospinning) ứng dụng bao bọc thuốc trừ sâu nhả chậm có kiểm soát, Tham gia, 2021-2023.
 • Đề tài Dự án SAHEP, Nghiên cứu tổng hợp hệ vật liệu nano MnO2 ứng dụng làm sensor điện hoá phát hiện nồng độ kim loại nặng trong nước thải công nghiệp, Tham gia, 2020-2021.
 • Đề tài KHCN, dự án, cấp Nhà nước, Ứng dụng hóa học xanh trong nghiên cứu chế tạo micro polymer alginate từ rong nâu Việt Nam, sử dụng làm chất mang thuốc, Tham gia, 2019-2023.
 • Đề tài Nafosted Synthesis of zero - valent iron nanoparticles by microfluidic reactor for organic dyes treatment in industrial waste water, Chủ nhiệm, 2018-2020.
 • Đề tài hợp tác quốc tế (Nippon Sheet Glass Foundation– Nhật Bản)       Preparation and Characterization of Amorphous and Crystalline Nanostructure Manganese Oxide for Energy Storage  Applications, Chủ nhiệm, 2015-2016.
 • Đề tài Hợp tác quốc tế (TWAS – Châu Âu), Preparation of Manganese Hollow Nanotubes and Electrochemical Properties Characterization for Advanced Energy Storage System Applications (2014-2016). Tài trợ: Quỹ The world Academy of Sciences, Chủ nhiệm đề tài, 2014-2016.
 • Đề tài Nafosted Fabrication of Manganese Oxide Nanotube (MONT) for novel energy storage materials applications, Chủ nhiệm đề tài, 2014-2016.

CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

Sách

 • Trung-Dung Dang, Thi Bich Thuy Hoang, "Electrolyzed Manganese Oxide/Graphene Oxide Composite: Supercapacitor", 2016, LAP Lambert Academic Publishing ISBN: 978-3-330-02338-3

Sở hữu trí tuệ

 • Young Ho Kim, Gyu-Man Kim, Trung-Dung Dang, and Jin Ho Choi, “Forming module for manufacturing microfluidic chip mold, method for manufacturing microfluidic chip mold using the same and microfluidic chip mold manufactured by the same”.     Patent number: 10-1053772
 • Young Ho Kim, Gyu-Man Kim, Trung-Dung Dang, Sang Hak Lee, and Jin Ho Choi, “Hydrogel microparticle containing antibacterial nano silver particles and Manufacturing method thereof”. Patent number: 10-1040861
 • Young Ho Kim, Gyu-Man Kim, Cheol Woo Park, Trung-Dung Dang, and Jin Ho Choi, “Hemicylindrical lens, hemicylindrical lens microchip and its fabrication method”.  Application number: 10-2011-0024410
 • Young Ho Kim, Alam Al-Mahmnur, Kamruzzaman Mohammad, Sang Hak Lee, Gyu-Man Kim, Trung-Dung Dang, and Sang Ryoul Park, “An analytical method of a biochemical analyte using a chemiluminescence analytical chip placed in a spectrofluorometer”. Application number: 10-2011-0058148
 • Young Ho Kim, So Yeon Kim, Sang Hak Lee, Gyu-Man Kim, Sang Ryoul Park, Cheol Woo Park, Trung-Dung Dang, and Hae Jin Jo, “A fabrication method of a metal ion-carbon nanotubes immobilized analytical chip and biological sample analytical method by a spectroscopic method using the analytical chip”. Patent number: 10-1193304

Bài báo khoa học

 • Seung Ryong Jeong, Trung-Dung Dang, Jin Ho Choi, Gyu Man Kim and Cheol Woo Park, “Experimental Study on Micro PIV Measurement using a Micro Liquid Lens”, Journal of the Korea Society of Visualization, 2010, Vol. 8, No. 3, pp. 22-28. 
 • Trung-Dung Dang, Cheol-Woo Park and Gyu-Man Kim, “Fabrication of focus-variable fluidic microlens using single casting”, Japanese Journal of Applied Physics, 2011, Vol. 50, No. 6, pp.06GM15-1 – 06GM15-6.
 • Young Ho Kim, Gyu-Man Kim, Trung-Dung Dang, Jin Ho Choi, Hwan-Gon Kim, Sangju Park, Sang Hak Lee, “Fabrication of Disposable Light Exposure Detector Kit using UV Curable Hydrogels”, Korea Journal of Applied Chemistry, 2011, Vol.15, No.1, pp. 17-20.
 • Trung-Dung Dang, Young Ho Kim, Jin Ho Choi and Gyu-Man Kim, “A Novel Simple Preparation Method of a Hydrogel Mold for PDMS Micro-fluidic Device Fabrication”, Journal of Micromechanics and Microengineering, 2012, Vol. 22, No.1, pp. 5017-5025.
 • Trung-Dung Dang, Young Ho Kim, Hwan Gon Kim and Gyu-Man Kim, “Preparation of Monodisperse PEG Hydrogel Microparticles using a Microfluidic Flow-Focusing Device”, Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 2012, Vol.18, Issue 4, pp. 1308-1313 .
 • Mohammad Kamruzzaman, Al-Mahmnur Alam, Kyung Min Kim, Sang Hak Lee, Young Ho Kim, Gyu-Man Kim, Trung-Dung Dang, “Microfluidic Chip Based Chemiluminescence Detection of L-Phenylalanine in Pharmaceutical and soft drinks”, Food Chemistry, 2012, Vol. 135, Issue 1, pp 57-62.
 • Trung-Dung Dang, Young Ho Kim, Cheol-Woo Park and Gyu-Man Kim, “Fabrication of Microfluidic Hemicylindrical Lenses for Light Scanning of Laser Sheet”, International Journal of Precision Engineering and Manufacturing, 2012, Vol. 13, No.10, pp. 1877-1882.
 • Al-Mahmnur Alam, Mohammad Kamruzzaman, Trung-Dung Dang, Sang Hak Lee, Young Ho Kim, Gyu-Man Kim, “Enzymeless Determination of Total Sugar by Luminol-Tetrachloroaurate Chemiluminescence on Chip to Analyze Food Sample”, Analytical and Bioanalytical Chemistry, 2012, Vol. 404, Issue 10, pp. 3165-3173.
 • Trung-Dung Dang and Sang Woo Joo, “Preparation of Tadpole-Shaped Calcium Alginate Microparticles with Sphericity Control”, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 2013, Vol 102, pp. 766-771.
 • Mohammad Kamruzzaman, Al-Mahmnur Alam, Kyung Min Kim, Sang Hak Lee, Young Ho Kim, A.N.M. Hamidul Kabir, Gyu-Man Kim, Trung-Dung Dang, “Chemiluminescence microfluidic system of gold nanoparticles enhanced luminol-silver nitrate for the determination of vitamin B12”, Biomedical Microdevices, 2013, Vol 15, Issue 1, pp. 195-202.
 • Trung-Dung Dang , Marcos A. Cheney, Shizhi Qian, Sang Woo Joo and Bong Ki Min, “A novel rapid one-step synthesis of manganese oxide nanoparticles at room temperature using poly(dimethylsiloxane)”, Industrial and Engineering Chemistry Research, 2013, Vol 52, pp.2750-2753.
 • Trung-Dung Dang , Arghya Narayan Banerjee, Marcos A. Cheney, Shizhi Qian, Sang Woo Joo and Bong Ki Min, “Bio-silica coated with amorphous manganese oxide as an efficient catalyst for rapid degradation  of  organic pollutant”, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 2013, Vol 106, pp. 151-157.
 • Mohammad Kamruzzaman, Al-Mahmnur Alam, Sang Hak Lee, Trung-Dung Dang, “Chemiluminescence microfluidic system on a chip to determine vitamin B1 using platinum nanoparticles triggered luminol–AgNO3 reaction”, Sensors and Actuators B: Chemical, 2013, Vol 185, pp. 301-308.
 • Trung-Dung Dang , Marcos A. Cheney, Shizhi Qian, Sang Woo Joo and Bong Ki Min, “Reactivity of Poly(dimethylsiloxane) toward acidic permanganate”, Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 2013, Vol 19, Issue 6, pp.1770-1773.
 • Trung-Dung Dang , Arghya Narayan Banerjee, Sang Woo Joo and Bong Ki Min, “Effect of potassium ions on the formation of crystalline manganese oxide nanorods via acidic reduction of potassium permanganate”, Industrial and Engineering Chemistry Research, 2013, Vol 52, pp.14154-14159.
 • Yeoun Suk Suh, Mohammad Kamruzzaman, Al-Mahmnur Alam, Sang Hak Lee, Young Ho Kim, Gyu-Man Kim, Trung-Dung Dang, “Chemiluminescence determination of moxifloxacin in pharmaceutical and biological samples based on its enhancing effect of the luminol–ferricyanide system using a microfluidic chip”, Luminescence, 2014, Vol 29, pp. 248-253.
 • Trung-Dung Dang, Arghya Narayan Banerjee, Sang Woo Joo and Bong Ki Min, “Synthesis of Amourphous and Crystalline Hollow Manganese Oxide Nanotubes with Highly Porous Walls Using Carbon Nanotube Templates and Enhanced Catalytic Activity”, Industrial and Engineering Chemistry Research, 2014, Vol 53, pp.9743-9753.
 • Trung-Dung Dang, Thi-Hang Hoang, Tuan-Anh Nguyen, Manh-Hai Duong, “Preparation of Titanium Dioxide Nanotube Electrode for Electrowetting Application”, Journal of Chemistry, Vietnam, 2014, Vol 52, 179-182 .
 • Nguyen Thi Thu Huyen, Dang Trung Dung, Mai Thanh Tung, “PREPARATION OF MAGNETIC NiCoP/Cu WIRE WITH GIANT MAGNETO IMPEDANCE (GMI) BY ELECTROLESS TECHNIQUE”, Journal of Chemistry, Vietnam 2014, Vol 52, 145-149.
 • Nguyen Manh Tai, Dang Trung Dung, Hoang Thi Bich Thuy, Mai Thanh Tung, “MnO2 nanowire/ordered carbon mesoporous (CMK-3) composite: Synthesis, growth mechanism and their electrochemical performances for supercapacitor”, Journal of Chemistry, Vietnam 2014, Vol 52, 59-62.
 • Alireza Khataee, Soghra Bozorg, Behrouz Vahid, Trung-Dung Dang, Younes Hanifehpour and Sang Woo Joo, "Synthesis and Immobilization of MnO2 Nanoparticles on Bio-Silica for Efficient Degradation of an Azo Dye in Aqueous Solution", Current Nanoscience, 2015, Vol 11, 129-134.
 • Dang Trung Dung, Le Thi Thu Hang and Hoang Thi Bich Thuy, Mai Thanh Tung, “Synthesis of Nanostructured Manganese Oxides based Materials and application for Supercapacitor”, Advanced in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology, 2015, Vol 6, 025011-025018.
 • Ich-Long Ngo, Trung-Dung Dang, Chan Byon, Sang Woo Joo, "A Numerical Study on the Dynamics of Droplet Formation in a Microfluidic double T-junction", Biomicrofluidic, 2015, Vol 9, 02410701-02410713
 • Trung-Dung Dang, Bui Thi Thanh Huyen, Nguyen Thi Thu Huyen, Mai Thanh Tung, Hoang Thi Bich Thuy, "Ni-B alloys preparation via electroplating: Mechanical properties and corrosion protection", Journal of Science and Technology, Vietnam 2015, Vol 53 (3A), 61-67.
 • Nguyen Thi Thu Huyen, Trung-Dung Dang, Mai Thanh Tung, Hoang Thi Bich Thuy, "Copper recovery from e-waste via leaching-electrodeposition: the influence of parameters", Journal of Science and Technology, Vietnam 2015, Vol 53 (3A), 355-362.
 • Ngo Thuy Quynh, Nguyen Thi Thu Huyen, Nguyen Thi Kim Anh, Nguyen Thi Phuong, Dang Trung Dung, Mai Thanh Tung, Pham Thanh Huyen, Sudipta Roy, "Recovery of copper from spent catalyst of low temperature water gas shift from Phu My fertilizer plant", PETROVIETNAM, Vietnam 2016, Vol 4, 35-41.
 • Trung-Dung Dang, Arghya Narayan Banerjee, Quang-Tung Tran, Sudipta Roy, "Fast degradation of dyes in water using manganese-oxide-coated diatomite for environmental remediation", Journal of Physics and Chemistry of Solids, 2016, Vol 98, 50-58.
 • Pham T.Huyen, T.D. Dang, Mai T. Tung, Nguyen T.T. Huyen, T.A. Green, S. Roy, "Electrochemical copper recovery from galvanic sludge", Hydrometallurgy, 2016, Vol. 164, 295-303
 • Nguyen Thi Thu Huyen, Trung-Dung Dang, Mai Thanh Tung, Hoang Thi Bich Thuy, " THE INFLUENCE OF THE DISSOLUTION PARAMETERS ON THE LEACHING OF THE COPPER MUDS FROM THE PRINTED CIRCUIT BOARDS (PCBs) FABRICATION PROCESS ", Journal of Chemistry, Vietnam 2017, Vol 55 (1),121 -124.
 • Nguyen Thi Thu Huyen, Dang Trung Dung, Nguyen Huong Giang, Nguyen Dang Binh Thanh, Mai Thanh Tung, Hoang Thi Bich Thuy, "Optimization of the leaching process of the printed circuit boards production's sludge for copper recovery via electrolysis", Journal of Chemistry, Vietnam 2017, Vol 55 (2), 254-258.
 • Trung-Dung Dang, Bui Thi Thanh Huyen, "The electrowetting and corrosion characterizations of anodized as-prepared titanium dioxide nanotube" Journal of Electronic Material, 2017, Vol. 46, Issue 6, 3279-3284.
 • Trung-Dung Dang, Bui Thi Thanh Huyen, Dang Viet Anh Dung, Vu Anh Dung, Mai Thanh Tung, "Metallic lead electrorefining from raw material in lead-diethylenetriamine complex solution",  Journal of Science and Technology, Vietnam 2017, Vol 55 (5B), 27-33.
 • Trung-Dung Dang, "Study on the preparation of manganese dioxide via cathodic electrolysis",  Journal of Science and Technology, Vietnam 2017, Vol 55 (5B), 34-39
 • Huynh Thu Suong, Trung-Dung Dang, Bui Thi Thanh Huyen, La The Vinh, "Study on alloyed steel anode coated by mixed metal oxides SnO2-Sb2O3 thin film and application in waste water treatment",  Journal of Science and Technology, Vietnam 2017, Vol 55 (5B), 132-139.
 • Huyen T.T. Bui*, Trung-Dung Dang, Hang T. T. Le, Thuy T.B. Hoang, “Comparative study on Corrosion Inhibition of Vietnam Orange Peel Essential Oil with Urotropine and Insight of Corrosion Inhibition Mechanism for Mild Steel in Hydrochloric Solution”, Journal of Electrochemical Science and Technology, 2019, Vol 10 (1), 69-81   ,
 • Manh Hai Tran, Hoai Chau Nguyen, Thanh Son Le, Viet Anh Dung Dang, The Ha Cao, Cao Khai Le & Trung-Dung Dang,” Degradation of glyphosate herbicide by an electro-Fenton process using carbon felt cathode”, ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY, 2019 https://doi.org/10.1080/09593330.2019.1660411
 • Hang T.T.Le, Duc Tung Ngo, Xuan-ManhPham, Thi-YenNguyen, Trung-Dung Dang, Chan-Jin Park,” Graphitic N-CMK3 pores filled with SnO2 nanoparticles as an ultrastable anode for rechargeable Li-ion batteries”, Journal of Power Sources, 2019, Vol. 440, 227104
 • Nguyễn Tuấn Anh*, Bùi Hồng Nhung, Nguyễn Duy Anh, Hồ Phương Hiền, Đặng Trung Dũng, Nguyễn Thị Hồng Phượng, Nguyễn Thị Thắm, Lê Hải Khoa, Võ Thị Kiều Anh, “Nghiên cứu chế tạo nano Fe0 trên nền graphen đa lớp ứng dụng để xử lý phẩm màu công nghiệp”, Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ Việt Nam, 2019, Vol. 9, Issue 3, 113-117
 • Bạch Xuân Hiếu, Trương Ngọc Tuấn, Lê Hải Khoa,* Nguyễn Thị Hoài Phương, Nguyễn Thị Hồng Phượng, Đặng Trung Dũng, Trần Xuân Tùng, Trần Văn Chinh, Lã Đức Dương,” Nghiên cứu chế tạo vật liệu lai porphyrin@TiO2-graphen và ứng dụng làm chất xúc tác quang cho phân hủy phẩm màu công nghiệp”, Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ Việt Nam, 2019, Vol. 9, Issue 2, 57-61
 • Duong Duc La, Tuan Anh Nguyen, Thanh Tung Nguyen, Ha Duc Ninh, Hoai Phuong Nguyen Thi, Tham Thi Nguyen, Duy Anh Nguyen, Trung Dung Dang, Eldon R. Rene, Soon Woong Chang, Hien Tran Thi and Dinh Duc Nguyen ,”Absorption Behavior of Graphene Nanoplates toward  Oils and Organic Solvents in Contaminated Water”, Sustainability, 2019, Vol. 11,  7228; doi:10.3390/su11247228
 • Hang T. T. Le, Trung-Dung Dang, Nam T. H. Chu, Dang-Viet-Anh Dung, Chan-Jin Park, ” Synthesis of nitrogen-doped ordered mesoporous carbon with enhanced lithium storage behavior from natural kaolin clay”, Electrochimica Acta, 2020, Volume 332, 1 February 2020, 135399
 • I. L. Ngo, T. K. Lai, H. J. Choi, H. T. T. Le, G. M. Kim, and T. D. Dang, ”A study on mixing performance of dean flows through spiral micro-channel under various effects”, Physics of Fluids, 2020, Volume 32, , 022004; doi: 10.1063/1.5142884
 • LE THI THU HANG; Hoang Thi Bich Thuy; Dang Viet Anh Dung; Dang Trung Dung, “Fabrication and lithium storage performances of a composite of tin disulfide and ordered mesoporous carbon”, Journal of Chemistry, Vietnam 2020, Vol 58(5), 622-629
 • Trung-Dung Dang, Hang.T.T. Le, Duy Anh Nguyen, Duong Duc La, Dinh Duc Nguyen,” Magnetic hierarchical zero-valent iron nanoflake-decorated graphene nanoplates composite for simultaneous adsorption and reductive degradation of rhodamine B”, New Journal of Chemistry, 2020, Vol. 44. Issue 21, 9083-9089
 • Đặng Cư Trung, Lê Hà Phương, Hoàng Thu Hồng, Mạc Thị Thu Mai, Trần Khắc Vũ, Tạ Hồng Đức, Đặng Trung Dũng, “Preparation of hydrogel calcium-alginate microparticles via microfluidic device for Cu2+ treatment” Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ Việt Nam, 2020, Vol. 9, Issue 1, 61-67
 • Đặng Trung Dũng, Đặng Cư Trung, Nguyễn Thị Lệ, Lưu Thị Hoàn, Lê Thị Thu Hằng, Nguyễn Xuân Trường, Nguyễn Thị Thu Huyền, Nguyễn Văn Thư, Lã Đức Dương, “Preparation of zero valent iron nanomaterial via microfluidic device for Cr (VI) ion treatment”, Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ Việt Nam, 2020, Vol. 9, Issue 1, 120-125
 • Ngoc Tuan Truong, Hoai Phuong Nguyen Thi, Ha Duc Ninh, Xuan Thinh Phung, Chinh Van Tran, Thanh Tung Nguyen, Tien Dung Pham, Trung Dung Dang, Soon Woong Chang, Eldon R. Rene, Huu Hao Ngo, Dinh Duc Nguyen, Duong Duc La, “Facile fabrication of graphene@Fe-Ti binary oxide nanocomposite from ilmenite ore: An effective photocatalyst for dye degradation under visible light irradiation”, Journal of Water Process Engineering, 2020, Vol. 37, 101474
 • Trương Hoành Sơn, Lê Thị Khuyên , Trần Đình Sơn , Đặng Việt Anh Dũng , Lê Thị Thu Hằng , Đặng Trung Dũng*, “Chế tạo lớp mạ composite Ni/SiC, Ni/CBN bằng phương pháp điện hóa ứng dụng cho sản xuất đá mài: thiết kế đồ gá và nghiên cứu quy trình”, Journal of Chemistry, Vietnam 2020, Vol 58(5E12), 1-6
 • Ta Hong Duc, Tran Khac Vu, Cu-Trung Dang, Van Hoang Nguyen, D. Duc La, Gyu Man Kim, S. Woong Chang, Xuan-Thanh Bui, Trung-Dung Dang, D. Duc Nguyen, ” Synthesis and application of hydrogel calcium alginate microparticles as a biomaterial to remove heavy metals from aqueous media”, Environmental Technology & Innovation, 2021, Vol. 22, 101400
 • Trung-Dung Dang, Le Nguyen-Thi, Truong Nguyen-Xuan, Hang T.T. Le, Hoang Tung Vo, T. Hong Phuong Nguyen, Duong Duc La, Gyu-Man Kim, S. Woong Chang, D. Duc Nguyen, “Hierarchical zero-valent iron fabricated from microfluidic reactor for the removal of organic dyes from aqueous media”, Sustainable Energy Technologies and Assessments, 2021, Vol 22, 101031
 • Hang T.T. Le, Hoang Thi Bich Thuy, Nguyen Thi Thu Huyen, Trung-Dung Dang,” Facile synthesis of Sn/SnOx@CMK-3 composite for standout performance lithium-ion batteries”,  Vietnam Journal of Chemistry, 2021, Vol 59(4), 486-493.
 • Dung V. Trinh, Mai T. T. Nguyen, Hue T. M. Dang, Dung T. Dang, Hang T. T. Le, Huynh T. N. Le, Hoang V. Tran, Chinh D. Huynh,” Hydrothermally synthesized nanostructured LiMnxFe1−xPO4 (x = 0–0.3) cathode materials with enhanced properties for lithium-ion batteries”, Scientific Reports, 2021, Vol 11, 12280
 • Hong Phuong Nguyen Thi, Kieu Trang Pham Thi, Le Nguyen Thi, Thanh Tung Nguyen, Phuong T.M. Nguyen, Tri Thien Vu, Hau Thi Le, Trung-Dung Dang, Dang Chinh Huynh, Huu Thuan Mai, Duc Duong La, S. Wong Chang, D. Duc Nguyen, ” Green synthesis of an Ag nanoparticle-decorated graphene nanoplatelet nanocomposite by using Cleistocalyx operculatus leaf extract for antibacterial applications”, Nano-Structures & Nano-Objects, 2022, Vol 29, 100810
 • Nguyen Thi Le, Trung-Dung Dang, Khuat Hoang Binh, Tuong Manh Nguyen, Truong Nguyen Xuan, Duong Duc La, Ashok Kumar Nadda, S. Woong Chang, D. Duc Nguyen, ” Green synthesis of highly stable zero-valent iron nanoparticles for organic dye treatment using Cleistocalyx operculatus leaf extract”, Sustainable Chemistry and Pharmacy, 2022, Vol. 25, 100598
 • Minh Duc Nguyen, Khac Vu Tran, Cu Trung Dang, Gyu Man Kim, Trung Dung Dang, Hong Duc Ta, Ich Long Ngo,” Generalized correlation for predicting the droplet size in a microfluidic flow-focusing device under the effect of surfactant”, Physics of Fluids, 2022, Vol 34(3) 032014
 • Tran Hung Nguyen, Nhat Huy Hoang, Chinh Van Tran, P. T. M. Nguyen, Trung-Dung Dang, W.Jin Chung, S.W. Chang, D. Duc Nguyen, Senthil Kumar Ponnusamy, Duong Duc La,” Green synthesis of a photocatalyst Ag/TiO2 nanocomposite using Cleistocalyx operculatus leaf extract for degradation of organic dyes”, Chemosphere, 2022, Vol 306, 135474
 • Nguyen Van Hoang, Le Nguyen-Thi, Gyu Man Kim, Trung-Dung Dang, Vu Ngoc Toan, Duong Duc La,” Green synthesis of zero-valent iron nanoparticles by Cleistocalyx operculatus leaf extract using microfluidic device for degradation of the Rhodamine B dye”, Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology, 2022, Vol. 13, 045007
 • Nguyen Van Hoang, Nguyen Thi Xuan Quynh, Trung-Dung Dang, Truong Nguyen Xuan, Vu Ngoc Toan, Duong Duc La,” Green synthesis of Fe/Graphene nanocomposite by leaves extract for the removal of pollutants (RhB dye and Cr6+ ions) in aqueous media”, ChemistrySelect, 2022, Vol. 7, e202203499
 • Ngô Thị Thùy Trang, Đặng Cư Trung, Trần Khắc Vũ, Trần Duy Thành, Đặng Trung Dũng, Tạ Hồng Đức,” Chế tạo vi hạt alginate bằng thiết bị vi lưu ứng dụng cho quá trình vận chuyển hoạt chất chống ung thư vorinostat”, Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Quân sự, 2022, Vol. 84, 86-92
 • Nguyễn Thị Lệ, Nguyễn Xuân Trường, Lã Đức Dương, Đặng Trung Dũng, “Green synthesis of iron nanoparticles using Cleistocalyx operculatus leaves extract and application iron nanoparticles to treat oganic dye Methylene Blue”, Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ Việt Nam, 2020, Vol. 11, 63-67
 • D. DucLa, T. DungDang, P. CuongLe, X. ThanhBui,  S.WoongChang, W.JinChung, S. ChulKim, D. DucNguyen,” Self-assembly of monomeric porphyrin molecules into nanostructures: Self-assembly pathways and applications for sensing and environmental treatment”, Environmental Technology & Innovation, 2023, Vol.29, 103019
 • Nguyễn Thị Xuân Quỳnh, Lê Long Vũ, Nguyễn Thùy Trang, Khổng Mạnh Hùng, Nguyễn Lan Hương, Lã Đức Dương, Đặng Trung Dũng, “Synthesis of nanocomposites material Fe/GNPs/Porphyrene and the electrochemical properties investigation”, Journal of Military Science and Technology, 2023, Vol. 89, 60-66
 • Đặng Trung Dũng, Nguyễn Thị Xuân Quỳnh, Mai Xuân Tuấn, Nguyễn Minh Châu, Nguyễn Xuân Trường, Nguyễn Lan Hương, Lã Đức Dương, “Fabrication of biopolymer containing zero-valent iron nanoparticles for environmental treatment”, Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ Việt Nam, 2020, Vol. 12, 114-120

 


Tìm kiếm cán bộ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây