Thông tin nhân sự

Họ tên: ThS. Trương Dực Đức

Chức vụ: Giảng viên

Chức danh kiêm nhiệm: Nghiên cứu viên

Thuộc đơn vị: Khoa Hóa học

Địa chỉ email: duc.truongduc@hust.edu.vn

Lý lịch khoa học

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 
Năm Cấp đào tạo Đơn vị đào tạo
     
2009 Thạc sĩ công nghệ hóa học Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam
2004 Kỹ sư CN hữu cơ hóa dầu Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Công việc Cơ quan
2012-nay Giảng viên Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam
2005-2012 Nghiên cứu viên Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam
2004 - 2005 Nghiên cứu viên Viện Hóa Học, Viện Hàn Lâm KH&CN, Việt Nam

GIẢNG DẠY

Mã học phần Tên học phần Chương trình đào tạo
CH3340 Thí nghiệm hóa phân tích Kỹ thuật Hóa học
CH3324 Thí nghiệm phân tích bằng công cụ Kỹ thuật Hóa học
CH3318 Thí nghiệm hóa phân tích Kỹ thuật thực phẩm
CH3318E Thí nghiệm hóa phân tích CTTT Kỹ thuật Hóa Học

HƯỚNG NGHIÊN CỨU

 • Xúc tác dị thể trên cơ sở nano Au cho ứng dụng chuyển hóa CO2.
 • Xúc tác dị thể cho phản ứng hydroformyl hóa ethylene trên cơ sở chất lỏng ion.
 • Xúc tác xanh và phát triển bền vững.

THAM GIA CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

Phân loại
đề tài
Tên đề tài Vai trò Thời gian thực hiện
Đề tài, dự án cấp Bộ GDĐT Nghiên cứu phát triển các vật liệu cấu trúc nano tiên tiến trên nền graphit ứng dụng xử lý dầu và kim loại nặng trong nước thải Tham gia 2018-2024
Đề tài quỹ Nafosted Tổng hợp xúc tác quang plasmon Au/MoS2 pha tạp trên ZnO cấu trúc phân tầng cho quá trình đồng thời tạo H2 và Hydro hóa CO2 thành metanol dưới ánh sáng nhìn thấy Tham gia 2019-2023

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

Bài báo khoa học
 • Duc Duc Truong, Phuong Thi Mai Pham, Evgenii V. Kondratenko and Minh Thang Le. Au/SiO2-Based Catalysts for Propanol/Propanal Synthesis from CO2, C2H4, and H2 in a Dual-reactor System. ACS Sustainable Chem. Eng. 2022, 10, 50, 16548–16554.
 • Anh-Tuan Vu, Thi Anh Tuyet Pham,  Xuan Truong Do, Van Anh Tran, Van Duong Le, Duc Duc Truong, The Huu Nguyen, Minh Viet Nguyen. Preparation of Hierarchical Structure Au/ZnO Composite for Enhanced Photocatalytic Performance: Characterization, Effects of Reaction Parameters and Oxidizing Agents Investigations. Adsorption Science & Technology, 2021, p. 1-19.
 • Dr. Van Chuc Nguyen, Dr. Van Hung Do, Duc Duc Truong, Prof. Anders Riisager, Prof. Rasmus Fehrmann, Prof. Minh Thang Le. The influence of supports on Rh-TPPTS supported ionic liquid-phase catalysts for the hydroformylation of ethylene. Chemistry Select, Volume 6, Issue 37, 2021, p. 9888-9893.
 • Thi Anh Tuyet Pham, Van Anh Tran, Van Duong Le, Minh Viet Nguyen, Duc Duc Truong, Xuan Truong Do, and Anh-Tuan Vu. Facile preparation of ZnO nanoparticles and Ag/ZnO nanocomposite and their photocatalytic activities under visible light. International Journal of Photoenergy, Hindawi, 2020 - 1110-662X.
 • Trương Dực Đức, Nguyễn Trung Huy, Lê Minh Thắng. Nâng cao hoạt tính xúc tác Au/SiO2 trong phản ứng chuyển hóa trực tiếp CO2, C2H4 và H2 thành propanol trên hệ hai thiết bị phản ứng nối tiếp. Tạp chí xúc tác và hấp phụ Việt Nam, 2020, Volume 9, p. 82-87.
 • Truong Duc Duc, Dinh Phuc Kien, Le Minh Thang. Performance of supported ionic liquid phase and nano gold catalystsover titania support for hydroformylation of ethylene. Tạp chí xúc tác và hấp phụ Việt Nam, 2019, Volume 8, p. 107-112.
 • Truong Duc Duc, Le Minh Thang. The formation of Rh-complexes and deactivation of supported ionic liquid phase (SILP) catalysts in hydroformylation of ethylene. Tạp chí xúc tác và hấp phụ Việt Nam, 2018, Volume 7, p. 37-43.
 • Truong Duc Duc, Le Minh Thang. Effects of synthesis methods on particle sizes of gold over titania support and catalytic activities in conversion of ethyelene into propanol with CO and H2. Tạp chí Hóa học, 2018, Volume 56, p. 479-483.
 • Minh Thang Le, Van Hung Do, Duc Duc Truong, Ngo Nghia Pham. Sol–Gel Synthesis of Bismuth Molybdate Catalysts for the Selective Oxidation of Propylene to Acrolein: Influence of pH Value and Theoretical Molar Atomic Ratio. Journal of the Chinese chemical society, 2017, Volume 64, Issue 11, p. 1326-1332.
 • Minh Thang Le*, Van Hung Do,Duc Duc Truong, Els BruneelIsabel Van DriesscheAnders Riisager§, Rasmus Fehrmann, and Quang Thang Trinh. Synergy Effects of the Mixture of Bismuth Molybdate Catalysts with SnO2/ZrO2/MgO in Selective Propene Oxidation and the Connection between Conductivity and Catalytic Activity. Ind. Eng. Chem. Res. 2016, 55, 17, 4846–4855
 • Hanh Nguyen Thi Ha, Duc Truong Duc, Thang Vu Dao, Minh Thang Le  ,  Anders Riisager, Rasmus Fehrmann. Characterization and parametrical study of Rh-TPPTS supported ionic liquid phase (SILP) catalysts for ethylene hydroformylation. Catalysis Communications, 2012, Volume 25, p.136–141.
 • Tien The Nguyen, Thang Minh LeDuc Duc Truong, Rasmus Fehrmann Anders Riisager & Isabel Van Driessche. Synergy effects in mixed Bi2O3, MoO3 and V2O5 catalysts for selective oxidation of propylene. Research on Chemical Intermediates, 2012, Volume 38(3), p.829-846.
 • Duc Truong DucHanh Nguyen HaRasmus FehrmannAnders Riisager & Minh Thang Le. Selective oxidation of propylene to acrolein by silica-supported bismuth molybdate catalysts. Research on Chemical Intermediates, 2011, Volume 37(6), p.605-616.
 • Truong Duc Duc, Nguyen Thi Ha Hanh, Le Minh Thang. Bismuth molybdate/ZrO2 catalysts for selective oxidation of propylene to acrolein. Journal of Chemistry, Volume 49-5AB, Hanoi 2011. Page 228 – 233.
 • Nguyen The Tien, Truong Duc Duc, Ho Van Dang, Le Minh Thang. Catatytic activity of bismuth molybdate catalysts on supports for the selective oxidation of propylene to acrolein, journal of science & technology, technical universities. Journal of Science and Technology technical universities, No. 82A 2011, 1-5.
 • Hanh Nguyen Thi Ha, Duc Truong Duc, Thang Vu Dao, Minh Thang Le. Hydroformylation of etylene- Supported Ionic Liquid Phase on Silica Catalyst by ionic liquid BMIM[n-C8H17OSO3] membrane. Journal of Chemistry,Volume 48-4C, 2010. Page 36 – 40.
 • Nguyen Van Tien, Truong Duc Duc, Pham Thi Huyen. Research on complete oxidation of toluene over Au/MgO catalysts by using in-situ FTIR. Journal of Chemistry, Volume 47-2A, 2009. Page 368 – 370.
 • Truong Duc Duc, Hanh Nguyen Ha, M.T.Le. Synthesis of nano bismuth molybdate catalyst for the selective oxidation of propylene to acrolein. Journal Chemistry, 2009, Volume 47-6A.
 • Truong Duc Duc, Vu Dao Thang, M.T.Le. Characterization of hydroxyl groups (OH-) on the surface of catalyst and nature of Lewis and Bronsted acid sites of ZSM-5 and Mordenite by FT-IR technique. Journal of Science and Technology, 2007, Volume 45-1B.
 

 

Tìm kiếm cán bộ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây