Thông tin nhân sự

Họ tên: TS. Nguyễn Văn Nghĩa

Chức vụ: Giảng viên

Chức danh kiêm nhiệm: Nghiên cứu viên

Thuộc đơn vị: Khoa Hóa học

Địa chỉ email: nghia.nguyenvan@hust.edu.vn

Lý lịch khoa học

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 
Năm Cấp đào tạo Đơn vị đào tạo
03/2012-02/2017 Thạc sĩ-Tiến sĩ Hóa học Đại học Ulsan, Hàn Quốc
09/2007-06/2011 Cử nhân Hóa Phân tích Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN, Việt Nam
       

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Chức danh Đơn vị
2024 - nay Giảng viên, nguyên cứu viên Khoa Hóa học, Trường Hóa và Khoa học sự sống, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam
2019 – 02/2024 Research Professor Đại học Nữ Ewha, Hàn Quốc
2018 - 2019 Postdoctoral Researcher Đại học Nữ Ewha, Hàn Quốc
2017-2018 Postdoctoral Researcher Đại học Ulsan, Hàn Quốc
2012-2017 Thạc sĩ-Tiến sĩ Tích hợp Đại học Ulsan, Hàn Quốc
06/2011-02/2012 Nghiên cứu viên Viện Hóa học, Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam

GIẢNG DẠY

Mã học phần Tên học phần Chương trình đào tạo
     

HƯỚNG NGHIÊN CỨU

 • Nghiên cứu phát triển đầu dò quang học giúp kiểm soát môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phát hiện mầm bệnh, các dấu hiệu bệnh ở người, và thiết bị phân tích nhanh
 • Nghiên cứu phát triển vật liệu nano hữu cơ phát quang định hướng ứng dụng trong y sinh: hình ảnh sinh học, chẩn đoán bệnh, điều trị ung thư/bệnh truyền nhiễm
 • Nghiên cứu phát triển vật liệu phát quang tiên tiến

THAM GIA CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

Phân loại
đề tài
Tên đề tài Vai trò Thời gian thực hiện
Quỹ Nghiên cứu Quốc gia Hàn Quốc (NRF) (Dành cho các nhà khoa học trẻ) Molecular design approach to effective thermally activated delayed fluorescence materials for biomedical applications Chủ nhiệm 05/2022-02/2024
Đề tài Cơ sở trọng điểm (ĐHBKHN) Nghiên cứu tổng hợp vật liệu hữu cơ huỳnh quang và đánh giá khả năng tiêu diệt các tế bào ung thư Chủ nhiệm 2024-2026

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

Sách
 • Không
Sở hữu trí tuệ
 • Yoon Juyoung, Nguyen Van Nghia, Qi Sujie, Kwon Na Hyun., Preparation of benzo[de]isoquinoloine-1,3-dithiones and photodynamic therapy for inactivating or killing tumor cells., 2020, US Patent.
 • Yoon Juyoung, Nguyen Van Nghia, Kwon Na Hyun, Qi Sujie., Boron-complex, photosensitizer comprising same, composition for diagnosing or treating tumor targeting mitochondria, and photodynamic treatment method using composition., 2021, US Patent.
 • Yoon Juyoung, Nguyen Van Nghia, Yim Yu Bin., Preparation of tetramethyl BODIPY derivatives for diagnosing or treating tumor., 2021, Korean Patent.
 • Yoon Juyoung, Nguyen Van Nghia, Heo Seonye., Preparation of thiocoumarinamine as photosensitizer for diagnosing or treating tumor for targeting mitochondria., 2022, Korean Patent.

Bài báo khoa học (5 năm)
 • [1]. Van-Nghia Nguyen, Dong Joon Lee, Dianqi Zhang, Jeongsun Ha, Kunemadihalli Mathada Kotraiah Swamy, Rui Wangd*, Hwan Myung Kimc*, Fabiao Yu*, and Juyoung Yoon*. “Rational Design of Efficient Heavy-Atom-Free Boron-Dipyrromethene Nanophotosensitizers for Two-Photon Excited Photodynamic Therapy of Cancer”. Chem. Mater., 2024. Accepted.
 • [2]. Thanh Chung Pham#, Moonyeon Cho#, Van-Nghia Nguyen#, Van Kieu Thuy Nguyen, Gyoungmi Kim, Seongman Lee, Wim Dehaen, Juyoung Yoon, Songyi Lee. “Charge Transfer-Promoted Excited State of a Heavy-Atom-Free Photosensitizer for Efficient Application of Mitochondria-Targeted Fluorescence Imaging and Hypoxia Photodynamic Therapy”. ACS Appl. Mater. Interfaces, 2024, 16, 17, 21699-21708. (#Equal contribution)
 • [3]. Yuan-Yuan Zhao, Heejeong Kim, Van-Nghia Nguyen, Sunbok Jang*, Won Jun Jang*, Juyoung Yoon*. “Recent advances and prospects in organic molecule-based phototheranostic agents for enhanced cancer phototherapy”. Coord. Chem. Rev., 2024, 501, 215560.
 • [4]. Dinh Khoi Dang#, Van-Nghia Nguyen#, Zeeshan Tahir, Hyunsun Jeong, Sungdo Kim, Hong Nhan Tran, Shinuk Cho, Yun Chang Park, Jong-Seong Bae, Chinh Tam Le*, Juyoung Yoon*, Yong Soo Kim*. “An Efficient Green Approach to Constructing Adenine Sulfate-derived Multicolor Sulfur, Nitrogen Co-doped Carbon Dots and their Bioimaging Applications”. ACS Appl. Mater. Interfaces 2023, 15, 27, 32783-32791. (#Equal contribution)
 • [5]. Van-Nghia Nguyen, Thuy Nguyen Thi Dao, Moonyeon Cho, Hyunsun Jeong, Minh-Tri Nguyen-Le, Yong Shin*, and Juyoung Yoon*. “Recent advances in extracellular vesicle-based organic nanotherapeutic drugs for precision cancer therapy”. Coord. Chem. Rev., 2023, 479, 215006.
 • [6]. Van-Nghia Nguyen, Jeongsun Ha, Hyunsun Jeong, Moonyeon Cho, Gyongmi Kim, Juyoung Yoon*. “Rational Molecular Design of Efficient Heavy‐Atom‐Free Photosensitizers for Cancer Photodynamic Therapy”. ChemPlusChem, 2022, e202200086.
 • [7]. Heejeong Kim, Mengyao Yang, Nahyun Kwon, Moonyeon Cho, Jingjing Han, Rui Wang, Sujie Qi, Haidong Li, Van-Nghia Nguyen, Xingshu Li, Hong-Bo Cheng, Juyoung Yoon*. “Recent progress on photodynamic therapy and photothermal therapy”. Bull. Korean Chem. Soc., 2022, 44, 236-255.
 • [8]. Moonyeon Cho, Van-Nghia Nguyen*, and Juyoung Yoon*. “Simultaneous detection of hypochlorite and singlet oxygen by a thiocoumarin-based ratiometric fluorescent probe”. ACS Meas. Sci. Au, 2022, 2, 3, 219-223.
 • [9]. Van-Nghia Nguyen, Zheng Zhao, Ben Zhong Tang*, and Juyoung Yoon*. “Organic photosensitizers for antimicrobial phototherapy”. Chem. Soc. Rev., 2022, 51, 3324-3340.
 • [10]. Thanh Chung Pham#, Van-nghia Nguyen#, Yeonghwan Choi, Songyi Lee*, Juyoung Yoon*. “Recent strategies to develop innovative photosensitizers for enhanced photodynamic therapy”. Chem. Rev. 2021, 121, 21, 13454-13619. (#Equal contribution)
 • [11]. Van-Nghia Nguyen, Yuxin Yan, Jianzhang Zhao*, and Juyoung Yoon*. “Heavy-Atom-Free Photosensitizers: from Molecular Design to Applications in Photodynamic Therapy of Cancer”. Acc. Chem. Res., 2021, 54, 1, 207-220.
 • [12]. Van-Nghia Nguyen, Jeongsun Ha, Chang Woo Koh, Bokyeong Ryu, Gyoungmi Kim, Jae-Hak Park, C-Yoon Kim*, Sungnam Park*, and Juyoung Yoon*. “Access to the Triplet Excited States of Heavy-Atom-Free BODIPY Photosensitizers via Radical Pair Intersystem Crossing for Image-Guided Tumor-Targeted Photodynamic Therapy”. Chem. Mater. 2021, 33, 7889-7896.
 • [13]. Van-Nghia Nguyen, Seonye Heo, Chang Woo Koh, Jeongsun Ha, Kim Gyoungmi, Sungnam Park*, and Juyoung Yoon*. “A simple route toward next-generation thiobase-based photosensitizers for cancer theranostics. ACS Sens. 2021, 6, 3462-3467.
 • [14]. Van-Nghia Nguyen*, Jeongsun Ha, Moonyeon Cho, Haidong Li, K. M. K. Swamy, and Juyoung Yoon*. “Recent developments of BODIPY-based colorimetric and fluorescent probes for the detection of reactive oxygen/nitrogen species and cancer diagnosis”. Coord. Chem. Rev., 2021. 439, 213936.
 • [15]. Haidong Li, Heejeong Kim, Jingjing Han, Van-Nghia Nguyen, Xiaojun Peng*, and Juyoung Yoon*. “Activity-Based Smart AIEgens for Detection, Bioimaging, and Therapeutics: Recent Progress and Outlook”. Aggregate. 2021, e51.
 • [16]. Thanh Chung Pham, Seonye Heo, Van-Nghia Nguyen, Myung Won Lee, Juyoung Yoon*, and Songyi Lee*. “A molecular design towards heavy-atom-free photosensitizers based on C=S bond and its dual functions in hypoxia photodynamic cancer therapy and OCl- detection”. ACS Appl. Mater. Interfaces, 2021, 13, 12, 13949-13957.
 • [17]. Thanh Chung Pham, Van-Nghia Nguyen, Yeonghwan Choi, Dongwon Kim, Ok-Sang Jung, Dong Joon Lee, Hak Jun Kim, Myung Won Lee, Juyoung Yoon, Hwan Myung Kim, Songyi Lee*. “Hypochlorite-activated fluorescence emission and antibacterial activities of imidazole derivatives for biological applications”. Front Chem. 2021; 9, 713078.
 • [18]. Sujie Qi, Nahyun Kwon, Yubin Yim, Van-Nghia Nguyen*, and Juyoung Yoon*. “Fine-tuning the electronic structure of heavy-atom-free BODIPY photosensitizers for fluorescence imaging and mitochondria-targeted photodynamic therapy”. Chem. Sci., 2020, 11, 6479-6484.
 • [19]. Van-Nghia Nguyen, Sang Jun Park, Sujie Qi, Jeongsun Ha, Seonye Heo, Yubin Yim, Gain Baek, Chang Su Lim, Hwan Myung Kim*, and Juyoung Yoon*. “Design and synthesis of efficient heavy-atom-free photosensitizers for photodynamic therapy of cancer”. Chem. Commun., 2020, 56, 11489-11492.
 • [20]. Van‐Nghia Nguyen, Yubin Yim, Sangin Kim, Bokyeong Ryu, Dr. K. M. K. Swamy, Gyoungmi Kim, Nahyun Kwon. C‐Yoon Kim, Sungnam Park*, Juyoung Yoon*. “Molecular Design of Highly Efficient Heavy‐Atom‐Free Triplet BODIPY Derivatives for Photodynamic Therapy and Bioimaging”. Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 8957-8962.
 • [21]. Sujie Qi, Sangin Kim, Van-Nghia Nguyen*, Youngmee Kim, Guangle Niu, Gyoungmi Kim, Sung-Jin Kim, Sungnam Park*, and Juyoung Yoon*. “Highly Efficient Aggregation-Induced Red-Emissive Organic Thermally Activated Delayed Fluorescence Materials with Prolonged Fluorescence Lifetime for Time-Resolved Luminescence Bioimaging”. ACS Appl. Mater. Interfaces, 2020, 12, 46, 51293-51301.
 • [22]. Van-Nghia Nguyen, Gain Baek, Sujie Qi, Seonye Heo, Yubin Yim, and Juyoung Yoon*. “A Lysosome-Localized Thionaphthalimide as a Potential Heavy-Atom-Free Photosensitizer for Selective Photodynamic Therapy”. Dyes and Pigments, 2020, 177, 108265.
 • [23]. Van-Nghia Nguyen, Seonye Heo, Sangin Kim, K. M. K. Swamy, Jeongsun Ha, Sungnam Park,* Juyoung Yoon*. “A thiocoumarin-based turn-on fluorescent probe for hypochlorite detection and its application to live-cell imaging”. Sensors and Actuators B: Chemical, 2020, 317, 128213.
 • [24]. Van-Nghia Nguyen, Sujie Qi, Sangin Kim, Nahyun Kwon, Gyoungmi Kim, Yubin Yim, Sungnam Park* and Juyoung Yoon*. “An emerging molecular design approach to heavy-atom-free photosensitizers for enhanced photodynamic therapy under hypoxia”. J. Am. Chem. Soc., 2019, 141, 41, 16243-16248.

ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
THÔNG TIN KHÁC
 • Hướng dẫn SV, HVCH, tham gia các đề tài NCKH theo định hướng của nhóm nghiên cứu (liên hệ qua e-mail hoặc điện thoại)
 • Người học tham gia các đề tài NCKH được hỗ trợ toàn bộ chi phí về hóa chất, vật tư dụng cụ, thiết bị, các phép đo đạc để thực hiện nghiên cứu
 

 

Tìm kiếm cán bộ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây