Thông tin nhân sự

Họ tên: PGS. TS. Nguyễn Ngọc Tuệ

Chức vụ: Giảng viên Cao cấp

Chức danh kiêm nhiệm: Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo liên tục

Thuộc đơn vị: Khoa Hóa học

Địa chỉ email: tue.nguyenngoc@hust.edu.vn

Nhóm chuyên môn: NCM Hóa lý thuyết và Hóa lý

Lý lịch khoa học

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 
Năm Cấp đào tạo Đơn vị đào tạo
2014
2013
Sau Tiến sĩ
Tiến sĩ
Đại học Babes-Bolyai, Rumani
Đại học Kyoto, Nhật bản
2004 Thạc sĩ khoa học Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam
2002 Kỹ sư CN Hóa lý Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Vị trí công tác Đơn vị chủ quản
2002-nay PGS, Giảng viên cao cấp Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam
2009-2013 Nghiên cứu sinh Đại học Kyoto, Nhật Bản

GIẢNG DẠY

Mã học phần Tên học phần Chương trình đào tạo
CH4338 Hóa học các chất hoạt động bề mặt Hóa học
CH6031 Động hóa học và Xúc tác Thạc sỹ Hóa học
CH4901 Đồ án tốt nghiệp cử nhân Hóa học
CH3008 Hóa Hóa học
CH3081 Hóa lý Hóa học
CH3071 Hóa lý Hóa học
CH3061 Hóa lý Hóa học
CH3051 Hóa lý Hóa học
CH3052 Thí nghiệm Hóa lý Hóa học
CH3062 Thí nghiệm Hóa lý Hóa học
CH3072 Thí nghiệm Hóa lý Hóa học
CH3903 Đồ án nghiên cứu Hóa học

HƯỚNG NGHIÊN CỨU

1. Nghiên cứu phức xúc tác đồng thể:
- Nghiên cứu động học phản ứng, cơ chế phản ứng oxydaza, catalaza, perozidaza các hệ phức xúc tác đồng thể giữa ion kim loại chuyển tiếp (Fe, Mn, Cu, Ni, Co….),ligand và H2O2
- Nghiên cứu hoạt tính xúc tác của phức chất đồng thể giữa ion kim loại chuyển tiếp (Fe, Mn, Cu, Ni, Co….) và ligand.
- Nghiên cứu phương pháp dị thể hoá xúc tác đồng thể ứng dụng trong phản ứng quang hoá.
- Ứng dụng phức xúc tác đồng thể trong xử lý môi trường nước.
2. Tổng hợp vật liệu xúc tác, hấp phụ:
- Tổng hợp vật liệu MOF, vật liệu hấp phụ từ phế phẩm nông nghiệp, nghiên cứu tính chất, hình thái học các vật liệu tiềm năng trong xử lý chất thải hữu cơ khó phân huỷ, kim loại nặng.
- Thiết kế module, converter xử lý khí thải, nước thải.
      3. Quản lý môi trường:
-  Nghiên cứu ứng dụng, kết hợp mô hình toán (SWAT, MIKE, LUCIA) và  hệ thống thông tin địa lý toàn cầu GIS trong đánh giá hiện trạng, thiết lập các kịch bản tương lai về sử dụng đất; ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến lượng nước, chất lượng nước trên các lưu vực sông ở Việt Nam (đặc biệt các lưu vực có diện tích nằm trên cả Việt Nam và các nước lân cận như Trung Quốc, Cambodia..)
- Mô phòng các quá trình xử lý nước thải bằng MATLAB.

THAM GIA CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

Phân loại
đề tài
Tên đề tài Vai trò Thời gian thực hiện
       
Đề tài Nafosted “Nghiên cứu tổng hợp màng trên cơ sở vật liệu graphen và graphen biến tính ứng dụng để lọc nước biển và xử lý môi trường (A study of synthesis of membrane on the basis of graphene and modified graphene materials to apply for seawater desalination and environmental treatment)”. MS 104.06-2017.56. Tham gia 2017-2018
   “Nghiên cứu tổng hợp màng trao đổi proton trên cơ sở cao su thiên nhiên loại protein nhằm ứng dụng cho pin nhiên liệu” (Synthesis of proton exchange membrane based on deproteinized natural rubber for fuel cell applications). MS104.02-2016.47. Tham gia 2016-2017
               
Đề tài nghiên cứu cấp cơ sở: Chủ nhiệm đề tài “Nghiên cứu cấu trúc polysaccarit chiết suất từ tảo đỏ thông qua phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân” Chủ nhiệm đề tài 2019-2020
  Chủ nhiệm đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng mô hình MIKE để đánh giá ảnh hưởng của sự biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến quá trình xâm nhập mặn ở các cửa sông lưu vực sông Vũ Gia-Thu Bồn”
Nghiên cứu và ứng dụng các chất keo tụ mới trong xử lý nước thải công nghiệp”
Nghiên cứu biến tính một số khoáng sét tự nhiên và than hoạt tính kết hợp với các phương pháp hóa lý để xử lý nước thải dệt nhuộm và nước bề mặt.
Chủ nhiệm đề tàiChủ nhiệm đề tài
Chủ nhiệm đề tài
 
2016-2017
2009

2008
       

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

Bài báo khoa học
1. Tue N. Ngoc, Hoang T. T. Trang, Nghia T. Nguyen, Tien V. Pham. Computational study of the reaction of C3H3 with HNCO and the decomposition of C4H4NO radicals, International Journal of Chemical Kinetics/ Online ISSN:1097-4601       ISI (SCIE, IF 1.502, Q3), Vol. 54, pp 447-460, 05/2022.
2. Thuong‑Quang Tran, Hong‑Minh Tran, Xuan‑Truong Nguyen, Duc‑Trung Nguyen, Phuong‑Ly Thi Giang, Ngoc‑Tue Nguyen. Fabrication of Copper-Terephthalate Frameworks and N-doped Carbon Dots Composite for Boosting Photocatalytic Performance, Topics in Catalysis/ Print ISSN 1022-5528; Electronic ISSN 1572-9028, ISI (SCIE, IF 2.781, Q1), Vol.66, Issue 1-4, pp104-116 (2023),1/2023
3. Nguyen Duc Trung,Tran Thi Minh,Dang Quoc Khanh,Nguyen Ngoc Tue. Fabrication of metal loaded activated carbon by carbothermal functionalization of agriculture waste via ultrasonic-assisted technique for dye adsorption, Vietnam Journal of Chemistry/ ISSN: 0866-71444, Vol.60, Number 4, pp 546-551, 05/2022
4. Ngoc-Tue Nguyen, Duc-Trung Nguyen. Evaluation of the hydrology and sediment load situations of the upper watershed of Thac Ba reservoir (Vietnam and China) under the impacts of climate changes, Modeling Earth Systems and Environment/ Print ISSN 2363-6203; Volume8, issue 4, pp5595–5610, 05/2022
5. Nguyen Ngoc Tue, Nguyen Xuan Truong, Nguyen Duc Trung, Tran Hong Minh, Nguyễn Thị May, Tran Thuong Quang. Effect of Nitrogen-Doped Carbon Dots (NCDs) on the Characteristics of NCD/MIL-53(Fe) Composite and Its Photocatalytic Performance for Methylene Blue Degradation under Visible Light, Adsorption Science & Technology/ Print ISSN: 0263-6174; Online ISSN: 2048-4038, Vol. 2021, 9/2021.
6. Dien Nguyen Thi, Nhung Nguyen Thi, Anh-Tuan Vu, Thuong Quang Tran, Tue Nguyen Ngoc, Dien Luong Xuan, Thao Ta Thi and Truong Nguyen Xuan. Pyridinedicarboxylate-Tb (III) Complex-Based Luminescent Probes for ATP Monitoring, Journal of Analytical Methods in Chemistry/ Print ISSN: 2090-8865; Online ISSN: 2090-8873,Vol. 2021, 08/2021.
7. Tran Thuong Quang, Nguyen Ngoc Tue, Nguyen Xuan Truong, Giang Thi Phuong Ly, Tran Hong Minh. Enhanced photocatalytic degradation of MB under visible light using the modified MIL-53 (Fe), Topics in Catalysis/ Print ISSN 1022-5528; Vol.63 (11), pp 1227-1239, 2021.
8. Tien Van Pham, Tue Ngoc Nguyen, Hoang T. Tue Trang. Computational Investigation on the Formation and Decomposition Reactions of the C4H3O Compound,ACS Omega/ Web Edition ISSN: 2470-1343,Vol. 6, Issue 28, pp 17965-17976, 07/2021.
9. Tue Ngoc Nguyen, Truong Xuan Nguyen, Tien Van Pham, and Duc-Trung Nguyen. Applying the Soil and Water Assessment Tool Model for Integrated Lake Basin Management in Northern Vietnam: Case Study of the Thac Ba Reservoir Basin. Environmental Engineering Science Journal, 2021.
10. Nghiem Thi Thuong, Nguyen Duc Manh, Nguyen Ngoc Tue. Characterization of liquid deproteinized natural rubber prepared via oxidative degradation., Vietnam Jounrnal of Chemistry, Vol.58, Issue 6, pp  826-831            09/2020
11. Chitra Sarkar,  Saikiran Pendem, Abhijit Shrotri, Duy Quang Dao, Phuong Pham Thi Mai, Tue Nguyen Ngoc, Dhanunjaya Rao Chandaka, Tumula Venkateshwar Rao, Quang Thang Trinh, Matthew P. Sherburne, John Mondal. Interface Engineering of Graphene-Supported Cu Nanoparticles Encapsulated by Mesoporous Silica for Size-Dependent Catalytic Oxidative Coupling of Aromatic Amines, ACS Applied Materials & Interfaces/ Print Edition ISSN: 1944-8244; Vol.11, Issue 12, pp11722-11735.
12. Nguyen Ngoc Tue, Nguyen Trong Nghia, Nghiem Thi Thuong, Tran Thuong Quang & Nguyen Duc-Trung. Study on printing wastewater treatment by decomposition reaction H2O2 catalyzed of complex between ion Ni2+ and citric acid. Vietnam J. Catal. Adsorpt. 9, 106–110 (2020).
13. Nguyen Duc Trung, Dao Xuan Huy, Ho Huu Loc & Nguyen Ngoc Tue. Computational insights into the catalytic role of the functional groups in Hydrogenation of CO2 with Manganese Complexes: A DFT study. Vietnam J. Catal. Adsorpt. 9, 114–118 (2020).
14. Tran Thuong Quang, Nguyen Ngoc Tue, Nguyen Xuan Truong, Giang Thi Phuong Ly, Tran Hong Minh. Enhanced Photocatalytic Degradation of MB Under Visible Light Using the Modified MIL-53(Fe). Topics in Catalysis, Vol63, 2020.
15. Tien V Pham,Hoang T Tue Trang,Trinh Le Huyen,Tue Ngoc Nguyen. Theoretical Study of the Kinetics of the Gas-Phase Reaction between Phenyl and Amino Radicals. Omega, Vol5, 2020.
16. Nghiem Thi Thuong, Nguyen Duc Manh, Nguyen Ngoc Tue. Characterization of liquid deproteinized natural rubber prepared via oxidative degradation. Vietnam Journal of Chemistry, Vol 58, 2020.
17. Phạm Văn Tiến, Nguyễn Ngọc Tuệ. Nghiên cứu động học của phản ứng giữa gốc propargyl (C3H3) với phân tử nước (H2O) và gốc hyđroxyl (OH) trong pha khí. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường đại học kỹ thuật, số 57, 2020.
18. Nguyễn Trọng Nghĩa, Hồ Hữu Mạnh, Nguyễn Ngọc Tuệ, Nguyễn Thị Minh Huệ. Nghiên cứu lý thuyết động học phản ứng giữa etanol với gốc ketenyl. Tạp chí Nghiên cứu KH&CN quân sự, Số Đặc san Viện Hóa học - Vật liệu.
19. Nguyễn Trọng Nghĩa, Nguyễn Hồng Dương, Nguyễn Thị Minh Huệ, Trần Thành Đô, Cao Hồng Hà, Nguyễn Ngọc Tuệ. . Nghiên cứu hóa học lượng tử về cấu trúc và tính chất phân tử của chất màu 2-[(2-methoxy-4-nitrophenyl)azo]-N-(2-methoxyphenyl)-3-oxo-butanamide. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường đại học kỹ thuật, số 1, 2020.
20. Chitra Sarkar,  Saikiran Pendem, Abhijit Shrotri, Duy Quang Dao, Phuong Pham Thi Mai, Tue Nguyen Ngoc, Dhanunjaya Rao Chandaka, Tumula Venkateshwar Rao, Quang Thang Trinh, Matthew P. Sherburne, John MondalInterface Engineering of Graphene-Supported Cu Nanoparticles Encapsulated by Mesoporous Silica for Size-Dependent Catalytic Oxidative Coupling of Aromatic Amines. ACS Applied  Materials and Interfaces, 2019.
 

Tìm kiếm cán bộ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây