Thông tin nhân sự

Họ tên: PSG.TS. Nghiêm Trung Dũng

Chức vụ: Giảng viên

Thuộc đơn vị: Khoa KH&CN Môi Trường

Địa chỉ email: dung.nghiemtrung@hust.edu.vn

Lý lịch khoa học

GIỚI THIỆU
Quá trình đào tạo

 • 2005: Tiến sĩ, Công nghệ môi trường không khí, Đại học Bách Khoa Hà Nội - Viet Nam
 • 1996: Thạc sĩ, Công nghệ môi trường, Học viện Công nghệ Châu Á (AIT), Thái Lan - Thailand
 • 1985: Hoá học, Học viện Kỹ thuật Quân sự - Viet Nam
Quá trình công tác
 • 2023 - nay: Giảng viên chính, Khoa Khoa học và Công nghệ Môi trường - Trường Hóa và Khoa học sự sống - Đại học Bách Khoa Hà nội
 • 2001 - 2023: Giảng viên chính, Bm Công nghệ môi trường - Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường (ĐHBK Hà Nội) - Bm Công nghệ môi trường - Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường (ĐHBK Hà Nội)
 • 1998 - 2001: Giảng viên chín, Bộ môn Hóa - Khoa Hóa lý kỹ thuật - Học viện KTQS - Bộ môn Hóa - Khoa Hóa lý kỹ thuật - Học viện KTQS
 • 1996 - 1997: Cán bộ nghiên cứu, AIT - AIT
 • 1985 - 1994: Giảng viên, Bộ môn Hóa - Khoa Cơ bản - Học viện KTQS - Bộ môn Hóa - Khoa Cơ bản - Học viện KTQS
ĐỀ TÀI - DỰ ÁN
Chủ trì
 • Nghiên cứu quan trắc bụi nano và xác định các dạng nguồn thải chính của chúng trong không khí. - Mã số: B2016-BKA-28, Đề tài, dự án cấp Bộ, và tương đương.
Tham gia
 • Nghiên cứu xác định vi nhựa (microplastics-MPs) trên bụi trong không khí và bước đầu nhận dạng nguồn thải của chúng, Đề tài, nhiệm vụ Bộ GDĐTKhoa học kỹ thuật và công nghệ.
 • Nghiên cứu đặc trưng bụi PM2.5, bụi nano và mức đóng góp của phần bụi thứ cấp lên bụi PM2.5 vào các đợt ô nhiễm bụi tại Hà Nội - Mã số: 17 - Khoa học Trái đất & Môi trường, Đề tài thuộc quỹ Nafosted.
CÔNG TRÌNH KHOA HỌC
 • Characterisation of polycyclic aromatic hydrocarbons associated with indoor PM0.1 and PM2.5 in Hanoi and implications for health risks, Environmental Pollution, Elsevier - 0269-7491.
 • Development of real fuel consumption models for motorcycle: A case study in Hanoi, Vietnam, International Journal of Ambient Energy, Taylor and Francis - 0143-0750.
 • Concentrations of PM0.1 andPM2.5 at high polluting event days in Ha Noi and the effects of meteorological conditions, Vietnam Journal of Science and Technology, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, Viện hàn lâm khoa học Việt Nam - 2525-251
 • Main emission sources and health risks of polycyclic aromatic hydrocarbons and nitro-polycyclic aromatic hydrocarbons at three typical sites in Hanoi, Atmosphere, MDPI - 2073-4433.
 • Impact of real-world driving characteristics on the actual fuel consumption of motorcycles and implications for traffic-related air pollution control in Vietnam, Fuel, Elsevier - 0016-2361.
 • Assessment of traffic-related chemical components in ultrafine and fine particles in urban areas in Vietnam, Science of The Total Environment, Elsevier - 0048-9697.
 • Emissions Factors of Air Pollutants from Rice Straw Burning-hood Experiments, VNU Journal of Science: Earth and Environmental Sciences - 2615-9279.
 • Applying a neural network-based approach for estimating instantaneous emissions of the heavy-duty buses: A case study., Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, Taylor & Francis - 1556-7036
 • Size-segregated chemical compositions of particulate matter including PM0.1 in northern Vietnam, a highly polluted area where notable seasonal episodes occur, Atmospheric Pollution Research, Elsevier - 1309-1042
 • Seasonal variation of size-fractionated particulate matter in residential houses in urban area in Vietnam: relationship of indoor and outdoor particulate matter and mass size distribution, International coference of civil and environmental engineering, E3S Web of Conferences - 2267-1242
 • Một số đặc điểm của các đợt haze tại Hà Nội, Tạp chí Môi trường, Tổng cục môi trường - 2615-9597.
 • Emission factors of selected air pollutants from rice straw open burning in the Mekong Delta of Vietnam, Atmospheric Pollution Research, Elsevier - 1309-1042.
 • Indoor PM0.1 and PM2.5 in Hanoi: Chemical characterization, source identification and health risk assessment, Atmospheric Pollution Research, Elservier - 1309-1042.
 • Impact of rice straw open burning on local air quality in the Mekong Delta of Vietnam, Atmospheric Pollution Research, Elsevier - 1309-1042.
 • Emission characterization and co-benefits of bus rapid transit: a case study in Hanoi, Vietnam, Atmospheric pollution research, Elsevier - 1309-1042.
 • Emission factors of selected air pollutants from rice straw burning in Hanoi, Vietnam, Air Quality, Atmosphere & Health, Springer Nature - ISSN: 1873-9318, E-ISSN: 1873-9326.
 • Characteristics of Chemical Components in Fine Particles (PM2.5) and Ultrafine Particles (PM0.1) in Hanoi, Vietnam: a Case Study in Two Seasons with Different Humidity, Water, Air, & Soil Pollution., Springer - 00496979, 15732932.
 • INDOOR AND OUTDOOR RELATIONSHIPS OF PARTICLE WITH DIFFERENT SIZES IN AN APARTMENT IN HANOI: MASS CONCENTRATION AND RESPIRATORY DOSE ESTIMATION, Vietnam Journal of Science and Technology, Vietnam Journal of Science and Technology - ISSN No. 2525-2518.
 • Size distribution and contribution of particles from open rice straw burning to the atmosphere in Hanoi. Vietnam Journal of Science and Technology - 2525-2518.
 • A robust method for collecting and processing the on-road instantaneous data of fuel consumption and speed for motorcycles Journal of the Air and Waste Management Association, Taylor & Francis - 1096-2247.
 • The effects of meteorological conditions and long-range transport on PM2.5 levels in Hanoi revealed from multi-site measurement using compact sensors and machine learning approach Journal of Aerosol Science, Elsevier - 0021-8502.
 • Forecast of hourly tropospheric ozone concentration in Quang Ninh using MLP and SVM VNU Journal of Science: Earth and Environmental Sciences - ISSN 2615-9297, e-ISSN 2588-1094.
 • Tổng quan phương pháp xác định hệ số phát thải các chất ô nhiễm không khí từ hoạt động đốt hở rơm rạ Tạp chí Khoa học và Công nghệ (Đại học Thái Nguyên) - 1859-2171.
 • An integrated approach for analyzing air quality monitoring data: a case study in Hanoi, Vietnam. Air Quality, Atmosphere & Health, Springer Nature - ISSN: 1873-9318, E-ISSN: 1873-9326.
 • Chemical characterization and source apportionment of ambient nanoparticles: A case study in Hanoi, Vietnam Environmental Science and Pollution Research, Springer - ISSN: 0944-1344 (Print) 1614-7499 (Online).
 • Seasonal variation, sources and health risk assessment of indoor/outdoor BTEX at nursery schools in Hanoi, Vietnam Water, Air, and Soil Pollution, Springer - ISSN:0049-6979, E-ISSN:1573-2932 Study on the health impact from beehive coal stove usage in households in Hoan Kiem, Hanoi Vietnam Journal of Science and Technology - 2525-2518.
 • Assessment of Air Quality in School Environments in Hanoi, Vietnam: A Focus on MassSize Distribution and Elemental Composition of Indoor Outdoor Ultrafine/Fine/Coarse Particles Atmosphere, MDPI - 2073-4433.
 • PM2.5 -bound PAHs in the indoor and outdoor air of nursery schools in Hanoi, Vietnam and health implication Vietnam Journal of Science and Technology - 2525-2518.
 • GPS data processing for driving cycle development in Hanoi, Vietnam Journal of Engineering Science and Technology - 1823-4690.
 • Characteristics of roadside volatile organic compounds in an urban area dominated by gasoline vehicles, a case study in Hanoi Chemosphere, Elsevier - 0045-6535.
 • Exposure assessment of BTEX compounds among safeguards in underground parking garages in high buildings in Hanoi TNU Journal of Science and Technology - ISSN: 1859-2171, e-ISSN: 2615-9562.
 • Co-Benefits of Climate Change Mitigation for Public Transport in Different Cities of Vietnam VNU Journal of Science: Earth and Environmental Sciences - ISSN 2615-9279, e-ISSN 2588-1094.
 • Tổng quan về phương pháp xác định thủy ngân trong không khí. Tạp chí Khoa học và Công nghệ (Đại học Thái Nguyên) - ISSN: 1859-2171, e-ISSN: 2615-9562.
 • Biến thiên nổng độ ôzôn mặt đất theo mùa và môi tương quan của ôzôn với các yếu tố khí tượng và tiền chất của ôzôn tại Quảng Ninh Tạp chí Khoa học và Công nghệ (Đại học Thái Nguyên) - ISSN: 1859-2171 e-ISSN: 2615-9562.
 • Emission Characteristics of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons and Nitro-Polycyclic Aromatic Hydrocarbons from Open Burning of Rice Straw in the North of Vietnam International Journal of Environmental Research and Public Health - ISSN: 1660-4601, E-ISSN: 1660-4601.
 • Development of the Specific Emission Factors for Buses in Hanoi, Vietnam Environmental Science and Pollution Research, Spinger - ISSN: 0944-1344 (Print) 1614-7499 (Online).

Tìm kiếm cán bộ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây