Thông tin nhân sự

Họ tên: PGS.TS. Nguyễn Trọng Nghĩa

Chức vụ: Giảng viên Cao cấp

Thuộc đơn vị: Khoa Hóa học

Địa chỉ email: nghia.nguyentrong@hust.edu.vn

Nhóm chuyên môn: Hóa lý thuyết và Hóa lý

Lý lịch khoa học

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 
Năm Cấp đào tạo Đơn vị đào tạo
2014 Tiến sĩ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Việt Nam
2008 Thạc sĩ khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Việt Nam
2002 Cử nhân Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Việt Nam

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Công việc Cơ quan 
2017-nay Giảng viên, Nghiên cứu viên Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam
2015-2017 Postdoc National Chiao Tung University, Taiwan
2010-2015 Giảng viên, Nghiên cứu viên Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam

GIẢNG DẠY

Mã học phần Tên học phần Chương trình đào tạo
CH3051 Hóa lý 1 Kỹ thuật Hóa học
CH3061 Hóa lý 2 Kỹ thuật Hóa học
CH3081 Hóa lý Sinh học, Thực phẩm, Môi trường
CH3052 TN Hóa lý 1 Kỹ thuật Hóa học
CH3062 TN Hóa lý 2 Kỹ thuật Hóa học
CH3082; CH3082E TN Hóa lý Sinh học, Thực phẩm, Môi trường
CH3007E TN Hóa lý CTTT Kỹ thuật Hóa dược
CH4517E Tương quan cấu trúc và hoạt tính CTTT Kỹ thuật Hóa dược

HƯỚNG NGHIÊN CỨU

 • Ứng dụng công nghệ thông tin trong nghiên cứu cơ chế và động học phản ứng.
 • Nghiên cứu cấu trúc và tính chất của vật liệu hai chiều.
 • Tổng hợp và ứng dụng vật liệu hai chiều trong siêu tụ điện, pin, …
 • Nghiên cứu vật liệu chống thấm.

THAM GIA CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

Phân loại
đề tài
Tên đề tài Vai trò Thời gian thực hiện
Đề tài Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia. Nghiên cứu cơ chế và động học phản ứng của ancol CnH2n+1OH (n = 1 - 4) với một số tác nhân ứng dụng trong nhiên liệu sinh học. Chủ nhiệm 2018-2020
Đề tài Cơ sở phân cấp Nghiên cứu cơ chế phản ứng của nhiên liệu etanol (C2H5OH) với gốc tự do CH trong động cơ bằng phương pháp hóa học lượng tử Chủ nhiệm 2019-2020
Đề tài Cơ sở phân cấp Nghiên cứu cơ chế và tốc độ phản ứng phân hủy nhiên liệu metanol (CH3OH) và etanol (C2H5OH) dưới tác dụng của nhiệt độ. Chủ nhiệm 2013
Đề tài Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia. Nghiên cứu các tính chất điện hoá của các vật liệu làm điện cực Na2M3(SO4)4 (M là nguyên tố kim loại chuyển tiếp) của pin sạc Na-ion bằng phương pháp nguyên lí đầu tiên Thư ký 2019-2022
Đề tài Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia. Nghiên cứu cơ chế phản ứng của các gốc tự do CH3, C3H3, C6H5 với một số tác nhân trong pha khí bằng phương pháp hoá học tính toán Tham gia 2016-2018
Đề tài Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia. Nghiên cứu cơ chế phản ứng và động học của một số hợp chất hiđrocacbon liên quan đến hóa học khí quyển và sự cháy Tham gia 2011-2012

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

Sách
 • NGUYỄN THỊ MINH HUỆ, NGUYỄN TRỌNG NGHĨA, "HOÁ HỌC TÍNH TOÁN VÀ MỘT SỐ ỨNG DỤNG TRONG PHA KHÍ”, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2022.
 • P. Raghunath, N. T. Nghia and M. C. Lin, Ab Initio Chemical Kinetics of Key Processes in the Hypergolic Ignition of Hydrazine and Nitrogen Tetroxide. In Advances in Quantum Chemistry, Vol. 69, Burlington: Academic Press, pp. 253-301, 2014.
Sở hữu trí tuệ
 • N. T. Nghĩa, L. P. Anh, N. P. Long, P. T. V. Bắc, “CHẾ TẠO CHẤT MÀU ĐEN DẠNG NHÃO (PASTE) SỬ DỤNG TRONG SƠN SẮT THÉP TỪ VIỆC TÁI CHẾ PIN KẼM – CARBON” Việt Nam Patent, (Accepted, 2024).
Bài báo khoa học
 1. H.M.T. Nguyen, H.T Nguyen, N.T. Nghia, H.V.Hoang, and L. Vereckeen, “Theoretical study on the Reaction of the Methylidyne Radical, CH(2X), with Formandehyde, CH2O”. J. Phys. Chem. A, 2014, 118, 8861-8871.
 2. S.C. Huang, N.T. Nghia, P. Raghunath, H.M.T. Nguyen, M.C. Lin, S. Tsuchiya, and Y.P. Lee, “Reaction dynamics of O(1D) + HCOOD/DCOOH investigated with time-resolved Fourier-transform infrared emission”, J. Chem. Phys., 2014, 141, 154313-1-15.
 3. N.T.M. Hue, N.T. Nghia, “Calculations for the complex mechanism of the HCNO + OH reaction.”, Chem.Phys.Letter, 2014, 599, 15-22.
 4. T.N. Nguyen, P. Raghunath, and M. C. Lin, “A Novel and Facile Decay Path of Criegee Intermediates by Intramolecular Insertion Reactions via Roaming Transition States”, J. Chem. Phys., 2015, 142, pp 124312-1-6
 5. T. N. Nguyen, Y. M. Lee, J. S. Wu, and M. C. Lin, “Capturing H and H2 by SiHx+ (x ≤ 4) ions: Comparison between Langevin and quantum statistical models”, Jpn. J. Appl. Phys., 2017, 56, 026101-1-6
 6. T.N. Nguyen, M. C. Lin, “Ab Initio Chemical Kinetics for SiHx Reactions with Si2Hy (x = 1,2,3,4; y = 6,5,4,3; x + y = 7) under a-Si:H CVD Condition”, Int. J. Chem. Kinet., 2017, 49, pp 197 208.
 7. T.N. Nguyen, Y. M. Lee, J. S. Wu, and M. C. Lin, “Ab initio chemical kinetics for the thermal decomposition of SiH4+ ion and related reverse ion-molecule reactions of interest to PECVD of α-Si:H films”, Plasma Chem. Plasma Proces., 2017, 37, 1249 1264
 8. H.M.T. Nguyen, T.N. Nguyen, L. Vereecken, “Mechanism and kinetics for the reaction of fulminic acid, HCNO, with an amino radical, NH2”, Combustion and Flame, 2018, 190, 317–326
 9. T.N. Nguyen, Y. M. Lee, J. S. Wu, and M. C. Lin, “Ab initio chemical kinetics for the thermal decomposition of SiH2+ and SiH3+ ions and related reverse ion molecule reactions of interest to PECVD of α-Si:H films”, Plasma Chem. Plasma Proces., 2019, 39, 1559–1573
 10. L. Lanfri, Y.L. Wang, T.V. Phạm, T.N. Nguyen, M.B. Paci, M.C. Lin, and Y.P. Lee, “Infrared Emission from Photodissociation of Methyl Formate [HC(O)OCH3] at 248 and 193 nm : Absence of Roaming Signature”, J. Phys. Chem. A, 2019, 123, 6130−6143.
 11. A.T. Vu, T.A.T. Pham, T.T. Tran, X.T. Nguyen, T.Q. Tran, Q.T. Tran, T.N. Nguyen, T.V. Doan, T.D. Vi, C.L. Nguyen, M.V. Nguyen, C.H. Lee, “Synthesis of Nano-Flakes Ag•ZnO•Activated Carbon Composite from Rice Husk as A Photocatalyst under Solar Light”, Bulletin of Chemical Reaction Engineering & Catalysis, 2020, 15, 264-279
 12. N.T. Nghia, L.P. Anh, P.T.V. Bac, “Biomass derived carbon hooks on Ni foam with free binder for high performance supercapacitor electrode”, Chemical Engineering Science, 2021, 229, 116053
 13. W.Y. Chen, T.N. Nguyen, M.C. Lin, N.S. Wang, H. Matsui, “Experimental and theoretical studies on the reaction of H atom with C3H6”, Int. J. Chem. Kinet., 2021, 53, 646-659.
 14. N.T. Nghia, L.P. Anh, P.T.V. Bac, Biomass derived activated carbon electrode coupled with a redox additive electrolyte for electrical double layer capacitors”. Journal of Nanoparticle Research, 2020, 22, 371.
 15. N.T. Nghia, L.P. Anh, P.T.V. Bac, Facile green synthesis of carbon quantum dots and biomass-derived activated carbon from banana peels: synthesis and investigation, Biomass Conv. Bioref., 2020, 12, 2407–2416.
 16. N.T. Nghia, N.T.M. Hue, Prediction of the product channels in the reaction of the methyl radical with fulminic acid, Int. J. Chem. Kinet., 2020, 53, 479 491
 17. N.T. Nghia, P.H. Trac, M.C. Lin, Fragmentation of Two Dimethylaluminum Peroxy Radical Isomers Formed by the Hypergolic Reaction of Trimethyl Aluminum with O2, Computational and Theoretical Chemistry, 2021, 1205, 113436.
 18. Y.C. Lin, C.K. Peng, S.C. Lim, C.L. Chen, N.T. Nguyen, Nghia, T.T. Wang, M.C. Lin, Y.J. Hsu, S.Y. Chen, Y.G. Lin, Tailoring the Surface Oxygen Engineering of a Carbon-Quantum Dot-Sensitized ZnO@H-ZnO1-x Multijunction toward Efficient Charge Dynamics and Photoactivity Enhancement, Applied Catalysis B: Environmental, 2021, 285, 119846.
 19. T.H. Nguyen, T.N. Nguyen, G.H.T. Vu and H.M.T. Nguyen, A quantum chemical investigation of the mechanisms and kinetics of the reactions between methyl radical and n/i-propanol, Computational and Theoretical Chemistry, 2022, 1210, pp. 113638.
 20. P.A. Le, V.Q. Le, T.L. Tran, N.T. Nguyen, and T.V.B. Phung, A computation and investigation of two-dimensional WO3.H2O nanoflowers for electrochemical studies of energy conversion and storage applications, ACS Omega, 2022, 7, 10115–10126.
 21. N.N. Tue, H.T.T. Trang, N.T. Nguyen, T.V. Pham, Computational study of the reaction of C3H3 with HNCO and the decomposition of C4H4NO radicals, International journal of chemical kinetics, 2022, 54, 447-460.
 22. P.A. Le, V.Q. Le, N.T. Nguyen, V.T. Nguyen, D.V. Thanh and T.V.B. Phung, Multifunctional applications for waste zinc–carbon battery to synthesize carbon dots and symmetrical solid-state supercapacitors, RSC Advances, 2022, 12, 10608-10618.
 23. P.A. Le, V.Q. Le, N.T. Nguyen and V.B.T. Phung, Food seasoning-derived gel polymer electrolyte and pulse plasma exfoliated graphene nanosheet electrodes for symmetrical solid-state supercapacitors, RSC Advances, 2022, 12, 1515-1526.
 24. P.A. Le, V.Q. Le, T.L. Tran, N.T. Nguyen, T.V.B. Phung, and V.A. Dinh, Two-Dimensional NH4V3O8 Nanoflakes as Efficient Energy Conversion and Storage Materials for the Hydrogen Evolution Reaction and Supercapacitors, ACS Omega, 2022, 7, 25433–25442.
 25. P.A. Le, V.Q. Le, N.T. Nguyen, T.V.B. Phung, Abundant agricultural biomass wastes-derived 3D porous carbon material for high performance supercapacitors, Appl Nanosci, 2022, 13, 3827–3838.
 26. P.A. Le, N.T. Nguyen, P.L. Nguyen, and T.V.B. Phung, Minireview on Cathodic and Anodic Exfoliation for Recycling Spent Zinc–Carbon Batteries To Prepare Graphene Material: Advances and Outlook of Interesting Strategies, Energy Fuels, 2023, 37, 7062–7070.
 27. T.N. Nguyen, V.A. Tuan, P.T.V. Bac, L.P. Anh, H.M.T. Nguyen, Theoretical study on the reactions of C2H5 with n-CnH2n+1OH (n = 1 - 4): Predicted rate constants and branching ratios, Chemical Physics Letters, 2023, 825, 140628.
 28. P.A. Le, N.T. Nguyen, C. Do, P.L. Nguyen, V.B.T. Phung “A Mini Review of Current Studies on Metal-Organic Frameworks-Incorporated Composite Solid Polymer Electrolytes in All-Solid-State Lithium Batteries” Heliyon, 2023, 9, Issue 9, September 2023, e19746.
 29. N.T. Nghĩa, N.T.M. Huệ, T.T. Huế, “Nghiên cứu lý thuyết cơ chế phản ứng của axit fulminic với oxy nguyên tử (HCNO + O)”, Tạp chí Hóa học, 2009, T. 47 (2A), Tr. 491-495.
 30. N.T. Nghĩa, N.T.M. Huệ, “Nghiên cứu lý thuyết cơ chế phản ứng của axit fulminic với gốc etinyl (HCNO + C2H)”, Tạp chí Hóa học, 2011, T. 49 (2ABC), Tr. 520 - 525.
 31. N.T. Nghĩa, P.V. Tiến, N.T.M. Huệ, “Nghiên cứu lý thuyết sự tạo sản phẩm nước (H2O) hoặc hidro nguyên tử (H) từ phản ứng của axit fulminic với gốc NH2 (HCNO + NH2)”, Tạp chí Hóa học, 2012, T.50(6), Tr. 711 - 716.
 32. N.T. Nghĩa, N.T.M. Huệ, “Bước đầu nghiên cứu lý thuyết cơ chế phản ứng của axit fulminic với gốc metyl (HCNO + CH3)”, Tạp chí Hóa học, 2013, T.51 (2C), Tr. 857 - 862.
 33. N.T.M. Huệ, N.T. Nghĩa, N.T. Mơ, “Nghiên cứu lý thuyết sự tạo sản phẩm NH3, NO, HCN, H2 và OH từ phản ứng HCNO + NH2”, Tạp chí Hóa học, 2013, T. 51 (2C), Tr. 863 – 869
 34. N.T. Nghĩa, N.T.M. Huệ, “Nghiên cứu lý thuyết cơ chế phản ứng của axit fulminic với nguyên tử flo”, Tạp chí Hóa học, 2014, T. 52(1), Tr. 117 - 123.
 35. N.T. Nghĩa, N.T.M. Huệ, P.T. Ngọc, “Nghiên cứu lý thuyết sự tạo sản phẩm OH, NH2, HCN, H2O, CS và HNO từ phản ứng của axit fulminic với gốc mercapto (HCNO + HS)”, Tạp chí Hóa học, 2014, T. 52(4), Tr. 416 - 422.
 36. N.T.Nghĩa, N.T.M. Huệ, “Xác định hằng số tốc độ và một số đại lượng nhiệt động của phản ứng OH + HCNO bằng phương pháp lý thuyết”, Tạp chí Hóa học, 2014, T. 52(3), Tr. 344 - 350.
 37. N.T. Nghĩa, N.T.M. Huệ, “Sự tính toán obitan phân tử của phản ứng axit fulminic với phân tử hidro florua (HCNO + HF)”, Tạp chí Hóa học, 2015, T. 53(3) 273-279
 38. N.T. Nghĩa, N.H. Thọ, N.T.M. Huệ, “Nghiên cứu lí thuyết cơ chế phản ứng giữa axit fulminic với nguyên tử hiđro (HCNO + H) bằng phương pháp phiếm hàm mật độ”, Tạp chí Hóa học, 2017, 55(2e) 140-146
 39. N.T.M. Hue, P.T. Hoan, V.H. Phuong, N.T. Nghia, N.T. Cuong, Theoretical study on the reaction mechanism of CO2 formation from acyloxy radicals, Vietnam Journal of Science and Technology, 2017, 55 (6A), 105-111.
 40. N.T.M. Huệ, N.T. Nghĩa, N.P. Duy, T.T.C. Mai, “Nghiên cứu lý thuyết sự tạo sản phẩm H, H2, H2S và NO từ phản ứng của axit fulminic với gốc mercapto (HCNO+HS)”, Tạp chí Hóa học, 2018, 56(3), 279-284.
 41. N.T. Nghĩa, N.N. Tuệ, “Nghiên cứu cơ chế phản ứng của metanol với các gốc tự do XH3 (X = C, Si)”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 2019, 133, 073-078.
 42. N.T. Nghĩa, N.H. Dương, N.N. Tuệ, N.T.M. Huệ, “Vận dụng lý thuyết phiếm hàm mật độ nghiên cứu cơ chế phản ứng CH3OH + HS”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 2019, 137, 069-073.
 43. N.T. Nghĩa, V.A. Tuấn, N.T.M. Huệ, P.T.V. Bắc, “Nghiên cứu lý thuyết động học phản ứng giữa metanol với gốc vinyl”, Tạp chí hóa học, 2019, 57(2e1,2), 165-169.
 44. N.Q. Thắng, T.T.H. Yến, T.V. Thiệp, N.T. Nghĩa, N.H. Liên, V.H. Sinh, “Nghiên cứu lý thuyết phản ứng hydrodeclo hóa PCB-28”, Tạp chí hóa học, 2019, 57(4e3,4), 155-161.
 45. N.Q. Thắng, N.T. Phương, Đ.V. Thức, T.Đ. Hùng, N.T. Nghĩa, N.H. Liên, “Khảo sát cấu trúc và tính chất phân tử của 2,2,4’ triclobiphenyl&các sản phẩm hydrodeclo hóa bằng phương pháp phiếm hàm mật độ”, Tạp chí xúc tác và hấp phụ Việt Nam, 2019, 8(3), 92-97.
 46. N.T. Nghia, Theoretical Kinetics Study of The HO2 and C2H5OH: Hydrogen Abstraction Reaction, VNU Journal of Science: Mathematics – Physics, 2020, 36 (1), 80-86.
 47. N.T. Nghĩa, N.H. Dương, N.T.M. Huệ, T.T. Đô, C.H. Hà, “Nghiên cứu lý thuyết sự phân hủy của chất màu (3,6-diphenyl 2,5-dihydropyrrolo [3,4-C] pyrrole 1,4-dione) bằng phương pháp phiếm hàm mật độ”, Tạp chí Nghiên cứu KH&CN quân sự, 2020, Số Đặc san Hội thảo Quốc gia FEE, Tr. 364-369.
 48. N.T. Nghĩa, H.H. Mạnh, N.N. Tuệ, N.T.M. Huệ, “Nghiên cứu lý thuyết động học phản ứng giữa etanol với gốc ketenyl”, Tạp chí Nghiên cứu KH&CN quân sự, 2020, Số Đặc san Viện Hóa học - Vật liệu, Tr. 261-268.
 49. N.N. Tue, N.T. Nghia, N.T. Thuong, T.T. Quang, N.D. Trung, Study on printing wastewater treatment by decomposition reaction H2O2 catalyzed of complex between ion Ni2+ and citric acid, Vietnam Journal of Catalysis and Adsorption, 9, 2020, 106-110
 50. N.T. Nghĩa, N.H. Dương, C.H. Hà, N.N. Tuệ, T.T. Đô, “Nghiên cứu hóa học lượng tử về cấu trúc và tính chất phân tử của chất màu 2-[(2-methoxy-4-nitrophenyl) azo]-N-(2-methoxyphenyl)-3-oxo butanamide”, JST: Engineering and Technology for Sustainable Development, 31(1), 2021, 006-010.
 51. N.T. Nghĩa, H.H. Mạnh, Đ.T. Liên, N.N. Tuệ, Đ.X. Thắng, “Nghiên cứu phản ứng pha khí giữa isopropanol với gốc sulfanyl dưới sự tiếp cận cơ học lượng tử”, JST: Engineering and Technology for Sustainable Development, 2021, 31(3), 037-042.
 52. N.T. Nghĩa, N.Đ. Trung, T.T. Thoa, P.T. Thùy, “Nghiên cứu lý thuyết động học phản ứng giữa etanol với gốc tự do formyl”, Tạp chí xúc tác và hấp phụ Việt Nam, 2022, 11, 38-43
 53. N.T. Nghia, Density Functional Theory Study on the Insertion Reaction Mechanism of Methylidyne with Ethanol, VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology, 2022, Vol. 38, No. 2, 33-41
 54. P.V. Tiến, N.T. Nghĩa, “So sánh khả năng phản ứng của C3H3 với HCHO và HNCO”, Tạp chí công thương, 5/2022, số 10, 332-339
 55. N.T. Nghia, D.T. Nguyen, P.V. Tien, N.T.M. Hue, Theoretical study on the insertion on the reaction of CH(X2P) into the OH bond in n C4H9OH, Vietnam Journal of Science and Technology, 6, 61, 2023.
 56. T.T. Thoa, N.T. Nghia, N.T.M. Hue, H.V. Hung, How to determine primary facets of rutile TiO2 bulk and construct the most stable structure of (110) surface?, Vietnam Journal of Science and Technology, (accepted)
 57. N.T. Nghia, P.T.V. Bac, V.A. Tuan, A density functional investigation of the reaction mechanism of C2H5OH + HS, Vietnam – Japan Science and Technology Symposium (VJST2019), 2019, Hanoi, Vietnam (ISBN 978-604-913 812-6).
 58. N.T. Nghia, Theoretical study on the kinetics for reaction of methanol with mercapto radical, Vietnam – Japan Science and Technology Symposium (VJST2019), 2019, Hanoi, Vietnam (ISBN 978-604-913-812-6).
 59. N.T. Nguyen, P.A. Le, T.V.B. Phung, Kinetics of reactions of the s-C4H9OH + C2H5 reaction, The International Conference on Sustainability in Environment and Agriculture (ICSEA2022), Hanoi, Vietnam (ISBN 978 604-357-122-6), pp. 273-278.
 60. P.A. Le, N.T. Nguyen, T.V.B. Phung, An overview of current electric vehicle batteries, The International Conference on Sustainability in Environment and Agriculture (ICSEA2022), Hanoi, Vietnam (ISBN 978 604-357-122-6), pp. 267-272.
 61. Thuy Trang T Vuong, Phi Long Nguyen, Nghia Trong Nguyen*, Thi Viet Bac Phung, Phuoc-Anh Le, “Zinc–Carbon Battery Recycling for Investigating Carbon Materials for Supercapacitor Applications” ACS Omega 2024, 9, 21, 22543–22556.
 62. Thuy Trang T. Vuong, Huy-Trinh Phan, Nga Vu Thi Thu, Phi Long Nguyen, Huy Tiep Nguyen, Hoang V. Le, Nghia Trong Nguyen*, Thi Viet Bac Phung*, and Phuoc-Anh Le, “Friendly Environmental Strategies to Recycle Zinc–Carbon Batteries for Excellent Gel Polymer Electrolyte (PVA-ZnSO4-H2SO4) and Carbon Materials for Symmetrical Solid-State Supercapacitors” ACS Omega, 2024. https://doi.org/10.1021/acsomega.4c03948.

Tìm kiếm cán bộ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây