Thông tin nhân sự

Họ tên: PGS. TS. Trịnh Xuân Anh

Chức vụ: Phó TGĐ BK-Holdings

Chức danh kiêm nhiệm: Giám đốc công ty BK-Contech

Thuộc đơn vị: Khoa Hóa học

Địa chỉ email: anh.trinhxuan@hust.edu.vn

Lý lịch khoa học

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 
Năm Cấp đào tạo Đơn vị đào tạo
2007 Tiến sĩ Viện công nghệ Kyoto, Nhật Bản
2001 Thạc sĩ khoa học vật liệu Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam
1999 Kỹ sư CN polyme Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Chức vụ Đơn vị công tác
1999-nay Giảng viên Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam
2014-nay Phó TGĐ BK-Holdings, Đại học Bách Khoa Hà Nội

GIẢNG DẠY

Mã học phần Tên học phần Chương trình đào tạo
CH1016 Hóa đại cương Hóa học
CH2010 Cơ sở Hóa học vật liệu Hóa học
CH6341 Tổng hợp vật liệu Hóa học
CH1015 Thí nghiệm Hóa học

HƯỚNG NGHIÊN CỨU

 • Nghiên cứu tổng hợp vật liệu huỳnh quang đất hiếm
 • Nghiên cứu tổng hợp vật liệu quang xúc tác trên cơ sở TiO2-anatase
 • Nghiên cứu chế tạo vật liệu sơn chống cháy
 • Nghiên cứu chế tạo các loại keo chống cháy chuyên dụng
 • Nghiên cứu chế tạo vật liệu hydrogel cho kính chống cháy
 • Nghiên cứu chế tạo các loại phụ gia phục vụ cho chữa cháy

THAM GIA CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

Tên đề tài/đề án,
dự án,nhiệm vụ khác
đã chủ trì
Thời gian
(bắt đầu - kết thúc)
Thuộc Chương trình
(nếu có)
Vai trò
Hoàn thiện công nghệ chế tạo bột huỳnh quang ba phổ và bột điện tử nhằm ứng dụng cho sản xuất đèn huỳnh quang và đèn compact 2012-2014 Bộ Khoa học và Công nghệ Chương trình KC02 Chủ nhiệm
Nghiên cứu chế tạo keo dẫn nhiệt trong chế tạo đèn LED 2015 Trường ĐHBK Hà Nội Chủ nhiệm
Nghiên cứu và chế tạo màng phủ ôxit trong suốt cản bức xạ hồng ngoại nhằm ứng dụng trong sản xuất kính tiết kiệm năng lượng. Vai trò: Chủ nhiệm đề tài. Mã số đề tài B2015.01.101 2016-2017 Đề tài cấp Bộ
(Bộ Giáo dục và đào tạo)
Chủ nhiệm
Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025-Nhiệm vụ: Nâng cao năng lực nhà đầu tư cá nhân trong nước hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 09/2017-09/2018 Văn phòng các chương trình khoa học và công nghệ quốc gia
 Cục phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ
Tham gia
Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 -Nhiệm vụ: Nâng cao năng lực cho cá nhân để trở thành huấn luyện viên/cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 09/2017-09/2018 Văn phòng các chương trình khoa học và công nghệ quốc gia
 Cục phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ
Tham gia
Nghiên cứu chế tạo lớp phủ chống cháy từ một số hệ polyme hữu cơ và các chất phụ gia nhằm ứng dụng bảo vệ kết cấu, ngăn lửa cho các công trình công nghiệp và dân dụng khi có sự cố hỏa hoạn 06/2019-02/2021 Bộ Khoa học và Công nghệ Chương trình KC02/16-20 Tham gia

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

 1. Nguyen Thi Tuyet Mai, Nguyen Thi Lan, Trinh Xuan Anh, Ta Ngoc Dung, Huynh Dang Chinh, Structural, Optical and Photocatalytic Properties of Cu2+ Doped ZnO Nanorods with Using HMTA Solvent Prepared by Hydrothermal Method, Journal of Materials Science and Chemical Engineering, 2023, Vol11, 20-30
 2. N.T. Tuan, V.V. Thu, D.Q. Trung, N. Tu, M.T. Tran, P.H. Duong, T.X. Anh , N.T. Hong, P.K. Loan, T.T.H. Tam, P.T. Huy (11), On the origin of photoluminescence enhancement of Si nanocrystals on silica glass template and Si/SiO2 superlattice, Physica B: Condensed Matter, Vol.662, 1 August 2023, 414970
 3. Nguyen Thi Tuyet Mai, Nguyen Kim Nga, Ta Ngoc Dung, Trinh Xuan Anh, Huynh Dang Chinh, FACILE SYNTHESIS Cu2O NANOMATERIALS VIA HYDROTHERMAL METHOD: EFFECT OF PRECURSORS RATIO ON STRUCTURAL AND MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS, 8th analytica Vietnam Conference 2023
 4. Huu Trung Tran, Duc Huynh Mai, Thu Trang Nguyen Thi, Thi Mai Tran, Dang Tuyen Nguyen, Xuan Anh Trinh, Duc Huy Vu, Quoc Khanh Dang, Vu Giang Nguyen, Duy Cuong Nguyen, Characterization of closed-surface antireflective TiO2–SiO2 films for application in solar-panel glass, Materials Letters, Vol326, 1 November 2022, 132921
 5. Phung Thi Thu, Vu Duy Thinh, Vu Dinh Lam, Ta Ngoc Bach, Le Thi Hong Phong, Do Hoang Tung, Do Hung Manh, Nguyen Van Khien, Trinh Xuan Anh, Ngo Thi Hong Le, Decorating of Ag and CuO on ZnO Nanowires by Plasma Electrolyte Oxidation Method for Enhanced Photocatalytic Efficiency, Catalysts, 2022, 12(7), 801
 6. Nguyễn Thị Tuyết Mai, Lưu Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Kim Ngà, Trịnh Xuân Anh, Tạ Ngọc Dũng, Huỳnh Đăng Chính, Hydrothermal fabrication and characterization of Cu2+ doped ZnO nanorods, Proceedings of 7th analytica Vietnam Conference
 7. Nguyễn Đăng Tuyên, Trần Hữu Trung, Nguyễn Vũ Giang, Mai Đức Huynh, Trịnh Xuân Anh, Vũ Đức Huy, Đặng Quốc Khánh, Nguyễn Duy Cường, Nghiên cứu chế tạo màng mỏng chống phản xạ Ti-SiO2 cho các ứng dụng trên tấm panel pin mặt trời, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, Vol 227(08), 64-69, 2022
 8. Lan Nguyen Thi, Mai Nguyen Thi Tuyet, Hue Dang Thi Minh, Huyen Tran Thi Thu, Nga Nguyen Kim, Anh Trinh Xuan, Dung Ta Ngoc, Chi Huynh Dang, Tu Nguyen Cong, Anh Luu Thi Lan, Synthesis of Cu2O and Cu2O-C3N4 nanomaterials for the photodegradation of organic dyes under visible light irradiation, Vietnam Journal of Catalysis and Adsorption, Vol 10, No 3 (2021) 
 9. Trịnh Xuân Anh, Trần Ngọc Anh, Nguyễn Thị Tuyết Mai, Nguyễn Đức Thắng, Study the effects of carbon sources, acid-forming agents on properties of the water solvent acrylic-based fire resistance-thermal insulation paint film, Tạp chí Công nghiệp hóa chất, Vol 07, 2021, 20-26
 10. L.D.Thu, D.Q.Trung, T.D.Lam, T.X.Anh, “Fabrication of far red emission phosphors Y3Al5O12:Eu(YAG:Eu) by co-precipitation method”, J.Electro.Mat., vol.45(5), pp.2468 - 2471, 5/2016 (SCI IF 1.798). 
 11. Trinh Xuan Anh, Duong Thanh Tung, Do Quy Nhan, Tran Vinh Hoang, Do Quang Trung, Le Dieu Thu, Phan Huy Hoang, Nguyen Duy Cuong, Study of ATO nanoparticles by solvothermal method for thermal insulated coated glass: a green enerergy application, Green Process Synth, Aug-16, DOI 10.1515/gps-2016-0068 
 12. Nguyen Thi Lan, Le Gia Phan, Luc Huy Hoang, Bui Doan Huan, Le Van Hong, Trinh Xuan Anh and Huynh Dang Chinh (2015), Hydrothermal Synthesis, Structure and Photocatalytic Properties of La/Bi Co-Doped NaTaO3, Materials Transactions Vol. 57(1) 1-4. 
 
 13. 8,Q.Tran-Cong-Miyata, Dan-Thuy V.P., Xuan-Anh T., Daisuke F., Hideyuki N., Design and morphology control of polymer nanocomposites using light-driven phase separation phenomena, Adv. Nat. Sci: Nanosci. Nanotechnol. 1, 013002,2010 
 14. 12,Xuan-Anh Trinh, Pham Thanh Huy,Controlled synthesis and luminescence of Eu doped ZnO nanowires or nanorods via hydrothermal method,Journal of Physics Conference Series, (IOP), 187, 012022, 2009 
 15. 13,Q.Tran-Cong-Miyata, Dan-Thuy V.P., Xuan-Anh T., Daisuke F., Hideyuki N.,Design and morphology control of polymer nanocomposites using light-driven phase separation phenomena.,Adv. Nat. Sci: Nanosci. Nanotechnol. 1, 013002,2010 
 16. Hoang V Tran, Lieu T Bui, Thuy T Dinh, Dang H Le, Chinh D Huynh, Anh X Trinh, Graphene oxide/ Fe3O4/chitosan nanocomposites: a recoverable and recyclable adsorbent for organic dyes removal. Application to methylene blue, Materials Research Express, 4 (2017) 
 17. Hoang Vinh Tran, Anh Xuan Trinh, Chinh Dang Huynh, Hung Quang Le, Facile hydrothermal synthesis of Silver/Chitosan nanocomposite and application in the electrochemical detection of hydrogen peroxide  
 18. Sensor Letters, Vol.14, No.1, 2016, DOI:10.1166/sl.2016.3531,  
 19. Tuyet Mai Nguyen Thi, Lan Anh Luu Thi, Xuan Anh Trinh, Dang Chinh Huynh, Ngoc Trung Nguyen, Thach Son Vo (2012) Effect of Cu, La co-doped on the activity photocatalytic of TiO2 thin film prepared by sol-gel dip coating. The International Conference on Green Technology and Sustainable Development Volume 2, 395-399 
 20. Nguyễn Thị Tuyết Mai, Lưu Thị Lan Anh, Lương Xuân Điển, Trịnh Xuân Anh, Huỳnh Đăng Chính, Nguyễn Kim Ngà, Nguyễn Ngọc Trung (2012) Ảnh hưởng của sự pha tạp La, N đến hoạt tính siêu ưa nước, chống sương mù của màng TiO2 chế tạo bằng phương pháp nhúng phủ sol- gel. Tạp chí Hóa học, T.50(5B) 93-96 
 21. Nguyễn Thị Hồng Phượng, Nguyễn Thị Tuyết Mai, Đỗ Tất Bằng, Trịnh Xuân Anh, Huỳnh Đăng Chính, Nguyễn Văn Xá, Phùng Lan Hương, Vũ Thái Đức (2012) Nghiên cứu đặc tính của vật liệu bột nano TiO2 dạng anata pha tạp La, Fe. Khảo sát tính chất xúc tác quang phân hủy meetylen xanh của vật liệu. Tạp chí Hóa học, T.50(5B), 383-386 
 22. Tuyet Mai Nguyen Thi, Hong Phuong Nguyen Thi, Dang Chinh Huynh, Xuan Anh Trinh, Van Xa Nguyen, Lan Huong Phung, Tat Bang Do, Van Tuan Do (2012) Effect of V doped on the activity phtocatalytic of TiO2 thin film prepared by sol-gel dip coating. Study photocatalytic properties of thin films TiO2 for decomposing methylene blue. The 6th International Workshop on advanced Materials Science and Nanotechnology (IWAMSN2012)- October 30-November 02, 2012, Ha Long City, Vietnam. 
 23. Tuyet Mai Nguyen Thi, Xuan Dien Luong, Xuan Anh Trinh, Dang Chinh Huynh, Kieu Nguyen Hoang Thi, Ngoc Dung Ta, Lan Nguyen Thi, Tat Cuong Nguyen, Dinh Long Bui (2013) Effect of La, Sn doped on the super-hydrophilic and antibacterial activity of TiO2 thin film prepared by sol-gel dip coating, The 3rd analytica Vietnam Conference 49-53 
 24. Nguyễn Thị Tuyết Mai, Trịnh Xuân Anh, Phạm Ngọc Trung, Tạ Ngọc Dũng (2013) Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano TiO2 dạng anatase bền ở nhiệt độ cao, ứng dụng làm lớp phủ tự sạch cho vật liệu ceramic. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật, Số 97, 106-110 
 25. Nguyễn Thị Tuyết Mai, Nguyễn Kim Ngà, Tạ Ngọc Dũng, Trịnh Xuân Anh, Huỳnh Đăng Chính (2014) Tăng cường các đặc tính quang của vật liệu TiO2 dạng bột bằng sự pha tạp đồng thời các nguyên tố La, Fe. Khảo sát tính chất xúc tác quang phân hủy metylen xanh của vật liệu hệ TiO2- 0,025 (La, Fe) trong các môi trường pH khác nhau. Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, T3 (N03), 103-108 
 26. Luu Thi Lan Anh, Nguyen Thi Tuyet Mai, Trinh Xuan Anh, Huynh Dang Chinh, Ta Ngoc Dung, Tran Dai Lam, Nguyen Ngoc Trung, Vo Thach Son (2014) Effect of Fe doped on the hydrophilic properties and antibacterial activity of TiO2 thin film prepared by sol-gel dip coating. Vietnam Journal of chemistry (Tạp chí hóa học), Vol. 52(2) 195-199 
 27. Tuyet Mai Nguyen Thi, Ngoc Dung Ta, Tat Bang Do, Xuan Anh Trinh, Dang Chinh Huynh, Lan Nguyen Thi (2014) Investigation of the calcination temperature effect on characteristics and stability anatase of Al, Si co-doped TiO2 powder materials. International Symposium on Eco-materials Processing and Design, January 12-15, Hanoi, Vietnam, 60-63 
 28. Nguyễn Thị Tuyết Mai, Tạ Ngọc Dũng, Trịnh Xuân Anh, Nguyễn Kim Ngà, Huỳnh Đăng Chính (2014) Khả năng làm bền pha anata của vật liệu TiO2 được biến tính bởi nhôm. Tạp chí Hóa học, T.52(5A), 113-118 
 29. Lê Diên Thanh, Nguyễn Thị Tuyết Mai, Trịnh  Xuân Anh, Huỳnh  Đăng Chính (2014) Chế tạo màng mỏng anatase TiO2 pha tạp đồng thời Al(III), Si(IV) phủ trên bề mặt gạch ceramic. Khảo sát hoạt tính siêu ưa nước của màng mỏng khi có chiếu xạ tia cực tím và ánh sáng nhìn thấy. Tạp chí Hóa học, T.52(5A), 108-112 
 30. Ảnh hưởng của nhiệt độ nung đến các đặc tính quang và tính bền pha anata của vật liệu bột nano TiO2 pha tạp Ce(III)”. Nguyễn Thị Tuyết Mai, Tạ Ngọc Dũng, Trịnh Xuân Anh, Phan Trung Nghĩa, Nguyễn Thị Lan, Huỳnh Đăng Chính. Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 9 – SPMS2015, Tp. Hồ Chí Minh, q1, 367-370 (11/2015). ISBN 978-604-938-722-7 
 31. “Study the effects of Sn doped ratio on the characteristics and superhydro- philic properties of  TiO2 thin film”.  NguyenThi Tuyet Mai, Nguyen Kim Nga, Trinh Xuan Anh, Huynh Dang Chinh, Hoang Thi Kieu Nguyen, and Ta Ngoc Dung. The 4th analytica Vietnam Conference, Ho Chi Minh City, 153-158 (2015). April 15-16, 2015 
 32. Nghiên cứu chế tạo màng mỏng TiO2 pha tạp đồng thời các ion La3+, Fe3+ bằng phương pháp nhúng phủ sol-gel. Khảo sát các đặc tính và tính chất của màng mỏng dưới chiếu xạ tia tử ngoại và ánh sáng nhìn thấy”. Nguyễn Thị Tuyết Mai, Tạ Ngọc Dũng, Trịnh Xuân Anh, Trần Đại Lâm, Huỳnh Đăng ChínhHội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 14, Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh – Ngành Công nghệ Vật liệu, 173-178 (2015). 10/2015  ISBN 978-604-73-0611-4 
 33. Optimization of synthersized conditions of  TiO2 photocatalysic thin film using response surface methodology”.  Luu Thi Lan Anh, Nguyen Thi Tuyet Mai, Trinh Xuan Anh, Nguyen Kim Nga, Phan Trung Nghia, Ta Ngoc Dung, Huynh Dang Chinh, Mateus Manuel Neto and Vo Thach Son. Tạp chí Hóa Học 53(6e4) 343-347 (2015). 12/2015     ISSN 0866-7144 
 34. “Preparation of La(III), Fe(III) co-doped TiO2 thin film by the sol-gel dip coating process and its hydrophilic properties”. Tuyet Mai Nguyen Thi, Ngoc Dung Ta, Xuan Anh Trinh, Dai Lam Tran, Dang Chinh Huynh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ T.53(2B) 270-276 (2015). ISSN 0866 708X    12/2015 
 35. Lưu Thị Lan Anh, Nguyễn Ngọc Trung, Nguyễn Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Lan, Trần Thị Thu Huyền, Trịnh Xuân Anh, Phan Trung Nghĩa, Tạ Ngọc Dũng, Huỳnh Đăng Chính. Tổng hợp hạt nano TiO2 bằng phương pháp sol-gel kết hợp thủy nhiệt và khảo sát khả năng xúc tác quang hóa đối với chất màu metylen xanh. Tạp chí Khoa học, chuyên san Khoa học tự nhiên và Công nghệ, Vol. 32, No. 4, 35-39 (2016). ISSN 0866-8612 
 36. Tuyet Mai Nguyen thi, Xuan Anh Trinh, Ngoc Dung Ta, and Dang Chinh Huynh. Synthesis Fe3+, Ni2+ co-doped TiO2 nano-particles by hydrothermal method for enhanced photocatalytic activity under visible light irradiation. Conference proceeding of the 5th analytica Vietnam Conference 2017,  Hanoi, March 29-30, 60-63 (2017). 
 37. Le Dieu Thu, Do Quang Trung, Phan Trung Nghia, Trinh Xuan Anh, “Fabrication of photoluminescence materials YAG:Ce by wet chemical technique for LED application”, International Symposium on Eco-materials Processing and Design, 15th, Hanoi, Jan. 12-15, 2014 
 38. Lê Diệu Thư, Đỗ Quang Trung, Nguyễn Thị Thanh Hoa, Trịnh Xuân Anh, “Nghiên cứu ảnh hưởng của ánh sáng xanh lam/đỏ đến sự phát triên của cây trồng” Tạp chí Hóa học 52(5A), 179-182, 12/2014 
 39. Lê Diệu Thư, Chu Đức Anh, Đỗ Quang Trung, Lê Thị Hạnh, Trần Đại Lâm, Trịnh Xuân Anh, “Tổng hợp bột huỳnh quang Y2O3:Eu3+ phát xạ ánh sáng đỏ bằng phương pháp khuếch tán bề mặt”, Tạp chí Hóa học 53(4E2), 184 - 188, 7/2015 
 40. Lê Diệu Thư, Đỗ Quang Trung, Nguyễn Thị Thanh Hoa, Trần Đại Lâm, Trịnh Xuân Anh, Tổng hợp bột huỳnh quang Y3Al5O12:Eu3+ phát xạ ánh sáng đỏ xa bằng phương pháp đồng kết tủa”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Tập 54, 2016 - Giấy nhận đăng 
 41. Nguyễn Thị Lan, Lê Văn Hồng, Huỳnh Đăng Chính, Trịnh Xuân Anh, Nguyễn Thị Hà (2013), Tổng hợp và cấu trúc của nano tinh thể NaTaO3 pha tạp đất hiếm bằng phương pháp thuỷ nhiệt, Tạp chí Hoá học T.51 (2C) 714-716. 
 
 42. Nguyen Thi Lan, Nguyen Thi Ha, Le Van Hong, Trinh Xuan Anh, Nguyen Thi Tuyet Mai, Huynh Dang Chinh (2014), Influence of hydrothermal conditions on the formation of crystalline phases and particle size of NaTaO3 nanomaterials, ISEPD Proceedings 64-67. 
 43. Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Thị Hà, Lê Văn Hồng, Trịnh Xuân Anh, Huỳnh Đăng Chính (2014), Tổng hợp và tính chất của vật liệu NaTaO3 pha tạp đồng (II) bằng phương pháp thủy nhiệt, Tạp chí Hoá học T.52 (5A) 104-107. 
 
 44. Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Thị Hà, Lê văn Hồng, Trịnh Xuân Anh, Nguyễn Thị Tuyết Mai, Huỳnh Đăng Chính (2014), Ảnh hưởng của điều kiện công nghệ đến sự hình thành pha tinh thể và kích thước hạt nano NaTaO3 tổng hợp bằng phương pháp thủy nhiệt, Tạp chí Khoa học và Công nghệ 52 (3B) 332-337. 
 
 45. Nguyễn Văn Toản, Đỗ Quý Nhân, Nguyễn Đỗ Công, Trần Vĩnh Hoàng, Dương Thanh Tùng, Nguyễn Duy Cường, Trịnh Xuân Anh, Nghiên cứu phương pháp đơn giản chế tạo màng mỏng dẫn điện trong suốt thiếc oxit pha tạp antimony (ATO) đi từ dung dịch, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 114 (2016), 2354-1083 
 46. Đỗ Quý Nhân, Lê Kiều Hải, Nguyễn Đỗ Công, Vương Quang Hoàn, Trần Vĩnh Hoàng, Nguyễn Duy Cường, Trịnh Xuân Anh, Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ pha tạp antimony lên cấu trúc vật liệu ATO khi thiêu kết ở nhiệt độ cao, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 114 (2016), 2354-1083 
 47. Nguyễn Tư, Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Duy Hùng, Đỗ Quang Trung, Nguyễn Trí Tuấn, Trịnh Xuân Anh, Đỗ Vân Nam, Phạm Thành Huy,Khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ oxy hóa và nồng độ Mn pha tạp lên tính chất quang của bột ZnO được chế tạo bằng phương pháp nhiệt thủy phân,Advances in Optics, Photonics, Spectroscopy&Applications VII, ISSN 1895-4271,2013 
 48. Do Quang Trung, Pham Thanh Huy, Nguyen Duy Hung, Nguyen Tu, Le Thi Thu Huong, Trinh Xuan Anh, and Tran Ngoc Khiem, Cathodoluminescence mapping study of ZnS/ZnO heterostructures, International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology (ICAMN), ISBN: 978-604-911-247-8, Hanoi, 2012, pp. 153-158. 
 49. Do Quang Trung, Pham Thanh Huy, Nguyen Duy Hung, Nguyen Tu, Le Thi Thu Huong, Trinh Xuan Anh, and Tran Ngoc Khiem, Fabrication and optical properties of ZnO one-dimensional nanostructures by thermal evaporation ZnS powder and in situ oxidation, International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology (ICAMN), ISBN: 978-604-911-247-8, Hanoi, 2012, pp. 201-205. 
 50. 3) Do Quang Trung, Pham Thanh Huy, Nguyen Duy Hung, Nguyen Tu, Le Thi Thu Huong, Trinh Xuan Anh, and Tran Ngoc Khiem, Tổng hợp và tính chất quang của các cấu trúc nano ZnS/ZnO một chiều, Advances in Optics, Photonics, Spectroscopy&Applications VII, ISSN 1895-4271, tr. 713-718 (2012). 
 
 1. Nguyễn Tư, Nguyễn Trí Tuấn, Đào Xuân Việt, Phạm Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Đức Dũng, Đỗ Quang Trung, Trịnh Xuân Anh2, Phạm Thành Huy, Nguyễn Đức Chiến, Tính chất quang của vật liệu ZnO pha tạp cacbon được chế tạo bằng phương pháp nghiền bi hành tinh năng lượng cao, Tạp chí Hoá học, T.52 (5A) 280-284 (2014) 
 
 1. 1,Xuan-Anh T., J. Fukuda, Y. Adachi, H. Nakanishi, T. Norisuye, and Q. Tran-Cong-Miyata, Effects of Elastic Deformation on Phase Separation of a Polymer Blend Driven by a Reversible Photo-Cross-Linking Reaction, Macromolecules, Vol. 40, 5566-5574 (ACS),2007 
 2. 2,K. Inoue, S. Komatsu, Xuan-Anh T., T. Norisuye, Q. Tran-Cong-Miyata,Local Deformation in Photo-Crosslinked Polymer Blends Monitored by Mach-Zehnder Interferometry,Journal of Polymer Science: Part B: Vol. 43, 2898–2913 (Wiley),2005 
 3. Tạ Phương Hoà, Trịnh Xuân Anh, Tổng hợp và ứng dụng chất đóng rắn dạng adduct trong chế tạo màng sơn từ nhựa epoxy, Tạp chí Hoá học, Tập 39, số 4 (2001), 68-71 
 4. Tạ Phương Hoà, Trịnh Xuân Anh, Tổng hợp và ứng dụng monoxyanetyl-trietulen-tetramin làm chất đóng rắn trong chế tạo vật liệu polyme compozit lai tạo nhựa epoxy-sợi thuỷ tinh/sợi aramit, Tạp chí Hoá học, Tập 40, số ĐB (2002), 10-14 
 5. N. L. Hung, T. X. Anh N. D. Chien, P. T. Huy,Synthesis and characteristics of nano-crystalline anatase TiO2, Journal of Science and Technology, 48, 183-187 (Vietnam),2004 
 6. T. X. Anh, D. T. X. Thao, N. D. Chien,Stablility of Eu3+ doped silica-alumina material for preparation of electroluminescence devices,6th German-Vietnamese Seminar on Physics and Engineering, Germany, pp. 25-31,2003 
 7. P. T. Huy, T. X. Anh, N. D. Chien,Intense White-Blue light emission from silicon nanograins embedded in silica gel, 6th German-Vietnamese Seminar on Physics and Engineering, Germany, 152-155,2003 
 8. 6,P. Thanh Huy, T. Anh Tuan, T. Xuan Anh, N. Le Hung, L. Hong Ha, N. Duc Chien,Synthesis and characteristics of nano-crystalline ZnS doped with Mn2+, Proceedings of the 4th National Conference on Solid State Physics, NuiCoc, Vietnam, 178-182 ,2003 
 9. Du Thi Xuan Thao, Nguyen Duc Chien, Trinh Xuan Anh, Nguyen Van Hung, Nguyen Hoang Thoan and Le Trong Lu, Eu3+ and Al3+ doped silica gels spectroscopic and optical properties, Proceedings of the 8th Vietnam Conference on Radio and Electronics (REV'02), Hanoi, Vietnam, 11-2002, pp. 333-337.  
 10. Nguyen Duc Chien, Du Thi Xuan Thao and Trinh Xuan Anh, Optical properties of silica thin films doped with Eu3+ and Al3+ ions, Physics and Engineering in Evolution, Proceedings of the Fifth Vietnamese-German Seminar on Physics and Engineering, Hue, Vietnam, February 25-March 02, 2002, pp. 289-292. 
 11. T.X. Anh, D.T.X. Thảo, T.N. Khiêm, T.K. Anh và N.Đ. Chiến, Sự ảnh hưởng của mạng nền và dạng muối của Eu3+ đến tính chất quang của vật liệu SiO2Eu3, Những vấn đề hiện đại của vật lý chất rắn, Tuyển tập hội nghị Vật lý Chất rắn toàn quốc lần thứ 3, Nha Trang, 8-10/8/2001, tr. 177-184.  
 12. Trần Ngọc Khiêm, Trịnh Xuân Anh, Dư Thị Xuân Thảo, Nguyễn Đức Chiến, Chế tạo màng mỏng SiO2 pha tạp Eu3+ bằng phương pháp sol-gel, Tuyển tập báo cáo Hội nghị trường Đại học Bách khoa Hà Nội lần thứ 19, 2001, tr. 20-24. 
 13.  Dư Thị Xuân Thảo, Nguyễn Đức Chiến, Trịnh Xuân Anh, Lê Trọng Lư, Nguyễn Văn Hùng và Nguyễn Hoàng Thoan, Europium doped sol-gel SiO2 and SiO2-Al2O3 a study of structural and optical properties, Tuyển tập hội nghị Quang học Quang phổ toàn quốc lần thứ III, Nha Trang, 8/2002, tr. 84. 
 

 


Tìm kiếm cán bộ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây